Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaldar, Marit
dc.contributor.authorBaker, Lilav
dc.date.accessioned2021-01-25T09:49:27Z
dc.date.available2021-01-25T09:49:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9409
dc.descriptionMaster i familiebehandlingen
dc.description.abstractDe fleste opplever overgangen til foreldreskap som en stor og gledelig begivenhet i livet. Det pekes samtidig på at overgangen kan være utfordrende for mange, ettersom det innebærer en omfattende livsendring med nye roller, oppgaver, mer ansvar og tidspress. Mye av litteraturen, mediene og de kommunale tjenestetilbudene setter søkelys på mor, mors utfordringer og mor-barn relasjonen. Med dette som utgangspunkt ble jeg nysgjerrig på farsperspektivet. Problemstillingen for studien er: Hvilke utfordringer opplever førstegangsfedre i overgangen til farskap, og hvordan beskrives utfordringene? Formålet med studien er å øke kunnskap om fedres opplevde utfordringer. Studien har et kvalitativt design, med semistrukturert intervju som datainnsamlingsmetode. Utvalget består av seks førstegangsfedre med barn i alderen 0-1,5 år. Datamaterialet er hovedsakelig analysert i lys av senmodernitetsteori og modellmakt, samt tidligere forskning om farskap. Analysen viser at fedrene beskriver utfordringer som både noe vanskelig og krevende, men samtidig åpner det vanskelige opp for mestring, samt utvikling av evner og ferdigheter. Videre viser analysen at utfordringene fedrene opplever befinner seg på både individuelt-, relasjonelt- og systemplan. På individuelt plan handler det blant annet om at fedrene har fått nye bekymringer etter barnets fødsel, samt begrenset frihet og fleksibilitet. Fedrene anser overgangen til farskap som krevende og altoppslukende, men samtidig anses familielivet som det viktigste for disse fedrene. De omtaler familielivet som et meningsfullt prosjekt, noe som åpner opp for selvrealisering og mestring. På relasjonelt plan handler utfordringene om at flertallet av fedrene opplever at parforholdet har dreid seg i retningen fra romantikk til et arbeidsteam. De opplever en større fysisk tilstedeværelse med partneren, men samtidig større emosjonell avstand. Beskrivelsene viser til lengsel og savn av intimitet og nærhet. Samtidig viser beskrivelsene til en innstilling om å aktivt jobbe for å bevare følelsene og romantikken i parforholdet. På systemplan handler utfordringene om hva som formidles til fedrene av rådende farsideal, og hvilken forventning de opplever at de selv og samfunnet har til dem som far – versus hvordan de faktisk blir møtt på ulike arenaer i virkeligheten. Fedrene ønsker å være nære, involverte og engasjere seg i svangerskapet, familielivet og barnets liv, men møter på ulike hindringer. Dette er hindringer som stort sett handler om dypt etablerte kjønnsnormer og kan forstås i lys av makten i «det biologiske moderskap».en
dc.description.abstractMost people experience the transition to parenthood as a major and joyous event in life. At the same time, it is pointed out that the transition can be challenging for many as it involves a comprehensive life change with new roles, tasks, more responsibility and time pressure. Much of the literature, media and municipal services focus on the mother, her challenges and the mother-child relationship. With this as a starting point, I became curious about the father's perspective. The thesis is as following: What challenges do first-time fathers experience in the transition to fatherhood, and how are these challenges described? The purpose of this study is to enhance knowledge about fathers' perceived challenges. The study has a qualitative design with a semi-structured interview as data collection method. Six first-time fathers with children aged 0-1.5 years were interviewed. The data is mainly analyzed in the light of late modernity theory and “model monopoly”, as well as previous paternity research. The analysis presents that the fathers describe challenges as both rather difficult and demanding, but at the same time these challenges opens up for mastered, as well as developing personal abilities and skills. Furthermore, the analysis shows that the challenges that fathers encounter are at an individual, relational and system level. On an individual level the fathers describe new concerns after their child’s birth, as well as limited freedom and flexibility. Fathers consider the transition to paternity as demanding and exhausting, but at the same time family life is considered as the most important for these fathers. They describe family life as a meaningful project, which opens up for self-realization and mastery. The challenges at the relational level consist of the majority of the fathers feeling that the relationship has turned from romance to a work-team. They experience greater physical presence with their partner in daily life, but at the same time a greater emotional distance. The descriptions refer to the longing of intimacy and closeness. At the same time the descriptions show an attitude to actively working to preserve the feelings and romance of the couple relationship. At the system level the challenges are about what is communicated to the fathers of the prevailing ideal of a father, and what expectation themselves and the society has for them as a father - versus how they actually are met in different arenas in real life. These fathers want to be close and involved during pregnancy, family life and the child's life, but they encounter various obstacles and challenges. These obstacles are largely about deeply established gender norms and can be understood in light of the "biological motherhood".en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten
dc.subjectFarskapen
dc.subjectForeldreskapen
dc.subjectFamilieen
dc.subjectFamiliebehandlingen
dc.subjectIntimiteten
dc.subjectParforholden
dc.subjectBarnen
dc.subjectUtfordringeren
dc.titleUtfordringer opplevd i overgangen til farskapen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel