Show simple item record

dc.contributor.advisorHofstad, Hege
dc.contributor.authorBallestad, Simon Sanni
dc.date.accessioned2021-01-20T08:07:14Z
dc.date.available2021-01-20T08:07:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9354
dc.descriptionMaster i sosialfagen
dc.description.abstractThis master thesis explores a relatively new and unique phenomenon in a Norwegian context and asks how leadership is exercised in a co-creation platform at the intersection between pri-vate and public actors, what added value the platform concept provides, and what are the barriers and drivers for the pursuit of collaborative governance. The study raises several rele-vant issues with regard to wicked problems that are of interest to professionals in municipali-ties as well as organisations, civil society actors and various disciplines such as social geogra-phy, sociology, physical planning, social economics and political and social sciences. Pådriv is a joint collaboration between public and private sectors resulting in a co-creation platform for sustainable urban development and climate-friendly urban transformation with a private com-pany as the initiator and network leader. The platform has no agenda of its own apart from Oslo municipality's climate goals. It is based on the urban transformation of Hovinbyen, Os-lo’s largest innovation area which is situated in the lower part of Groruddalen. The thesis con-cludes that locationoriented collaboration between local actors generates projects and leads to innovative solutions that would not otherwise have emerged. Pådriv, as a co-creation plat-form, is relatively decoupled from hierarchy and market and can convene relevant public and private players in neutral arenas, lead negotiations and contribute new ideas and better collab-orative urban transformation. Pådriv addresses and finds solutions for inter alia, temporary challenges and a more climate-friendly mass handling. Pådriv also challenges the establish-ment by circumventing hierarchical power structures and market mechanisms by pushing agencies, pointing out bottlenecks and talking directly to politicians. By acting as an interme-diator for sustainable urban transformation in Hovinbyen, the platform invites social actors who would otherwise not have been included in the process and thus provides the opportunity to strengthen the democratic potential for urban development through increased participation. The role of co-creation platforms as a governance tool is still undetermined and challenges the municipality's traditional role of authority even though the City of Oslo, politically and strate-gically, welcomes private collaborative initiatives. The result of this discrepancy, so far, is that the platform has been facing challenges in obtaining sufficient political and administrative support as well as funding.en
dc.description.abstractMasteroppgaven utforsker et relativt nytt og unikt fenomen i norsk sammenheng og stiller spørsmål om hvordan lederskap utøves på en samskapingsplattform i skjæringspunktet mellom private og offentlige aktører, hvilke merverdi plattformkonseptet gir for samskaping, og sent-rale barrierer og drivere for utøvelse av samskapende lederskap. Studien reiser en rekke rele-vante problemstillinger når det gjelder gjenstridige («wicked») problemer som er av interesse for fagpersoner i kommuner så vel som organisasjoner, sivilsamfunnsaktører og ulike fagdisi-pliner som samfunnsgeografi, sosiologi, fysisk planlegging, samfunnsøkonomi og stats- og samfunnsvitenskap. Pådriv er en offentlig-privat samskapingsplattform for bærekraftig byut-vikling og klimavennlig bytransformasjon, der en privat aktør er initiativtaker og nettverksle-der. Plattformen har ingen egen agenda bortsett fra Oslo kommunes klimamål og har tatt ut-gangspunkt i transformasjonen av Oslos største innovasjonsområde, Hovinbyen, i nedre del av Groruddalen. Oppgaven finner at stedsorientert samskaping mellom lokale aktører utløser pro-sjekter og leder til innovative løsninger som ellers ikke ville kommet fram. Ved å være en sam-skapingsplattform relativt frigjort fra hierarki og marked, kan Pådriv samle relevante offentlige og private aktører på nøytral grunn, lede forhandlinger og bidra med nye idéer og bedre sam-skapende bytransformasjon. Pådriv adresserer og finner blant annet løsninger på midlerti-dighetsutfordringer og mer klimavennlig massehåndtering. Samtidig utfordrer Pådriv det etab-lerte ved å omgå hierarkiske styringslinjer og markedslogiske mekanismer ved å ‘dytte’ på etater, peke på flaskehalser og snakke direkte med politikere. Ved å fungere som en ‘mellom-romsaktør’ for bærekraftig bytransformasjon i Hovinbyen benyttes plattformen til å invitere inn sosiale aktører som ellers ikke hadde vært inkludert i prosessene og gir mulighet for å styr-ke det demokratiske potensialet for byutvikling gjennom økt deltakelse. Samskapingsplatt-formers rolle i styringssystemet er ennå uavklart og utfordrer kommunens tradisjonelle myn-dighetsrolle, til tross for at Oslo kommune politisk ønsker private samskapingsinitiativer vel-kommen. Baksiden ved dette er at plattformen til nå har hatt utfordringer med å få tilstrekke-lig politisk og administrativ forankring og finansiering.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten
dc.subjectSamskapingen
dc.subjectNetwork governanceen
dc.subjectNettverksledelseen
dc.subjectBærekraftig byutviklingen
dc.subjectKlimaledelseen
dc.subjectOffentlig-privat partnerskapen
dc.titleSamskapende lederskap i bærekraftig byutvikling. En casestudie fra Økern i Osloen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record