Show simple item record

dc.contributor.advisorNielsen, Liv Merete
dc.contributor.advisorDigranes, Ingvild
dc.contributor.authorBjelland, Iselin Christensen
dc.date.accessioned2011-08-26T12:12:27Z
dc.date.available2011-08-26T12:12:27Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/931
dc.descriptionMaster i formgiving, kunst og håndverken_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler design i barnehage og småskole. Jeg har valgt barnehage og småskole som forskningskontekst, fordi samarbeid og sammenheng mellom de to institusjonene er satt på dagsordenen hos Regjeringen. I stortingsmelding nr. 16 (KD 2007) ytrer Regjeringen et ønske om økt fokus på overgangen mellom barnehage og skole. De ønsker en bedre faglig sammenheng og økt læringsutbytte for barna og elevene. Intensjonen med avhandlingen har vært å bidra med økt innsikt i hvordan lærere, førskolelærere og assistenter artikulerer sin forståelse av design. Avhandlingen har to problemstillinger: Hvilke narrativer om design kommer til uttrykk i styringsdokumenter og i lærere, førskolelærere og assistenters artikulerte praksis? Hvilke narrativer om styringsdokumentene kommer til uttrykk i lærere, førskolelærere og assistenters artikulerte praksis? For å få tilgang til aktørene i praksis sine fortellinger om design, har jeg anvendt intervju som innsamlingsverktøy. Gjennom studie av de vedtatte planene Rammeplanene 2006 (KD 2006) og Kunnskapsløftet 2006 (UFD 2006), og intervjutekstene, har jeg konstruert noen narrativer. I tolkningen og drøftingen av narrativene kommer det frem at design forstås både smalt og vidt. Smalt fordi design forstås som det å dekorere eller å pynte på et produkts utseende. Vidt fordi, så lenge vi lager noe, designer vi noe, om det skulle være tacoboller eller et instrument. Det kommer også frem at informantene i denne undersøkelsen ikke arbeider bevisst med design i barnehage og småskole. Det vil si at design er innført i styringsdokumentene, men ikke i praksis. At design ikke arbeides med i praksis, drøfter jeg opp mot Regjeringens satsingsområde til slutt, da det er tydelig for meg at arbeidet med fagområdet Kunst, kultur og kreativitet og faget Kunst og Håndverk nedprioriteres.nob
dc.description.abstractThis thesis deals with design in kindergarten and primary school. I have chosen the kindergarten and primary school as a research context, because cooperation and coherence between the two institutions are on the agenda of the Government. The report to the Storting number 16 (KD 2007) expresses the government desire for increased focus on the transition between kindergarten and school. They want a better coherence between the subjects and improved learning outcomes for children and students. This thesis intention has been to provide greater insight into how teachers, preschool teachers and assistants articulate their understanding of design. This thesis has two questions: Which narratives about design are expressed in curriculum and in teachers, preschool teachers and assistant’s articulate practice? Which narratives about curriculum are expressed in teachers, preschool teachers and assistant’s articulate practice? To gain access to the actors in practice stories about design, I have used the interview as a collection tool. Through the study of the national curriculum’s Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (KD 2006) and Kunnskapsløftet: læreplan for grunnskolen og videregående opplæring (UFD 2006), and interview texts, I have constructed some narratives. In the interpretation and discussion of the narratives it emerges that design is understood both narrowly and broadly. Narrowly because the design is understood as it is to decorate or embellish a product's appearance. Broadly because, when we make something, we design something. Whether it is taco bowls we are making, or an instrument. It also emerged that the informants in this survey do not work consciously with design in kindergarten and primary school. This means that design as a term exists in the curriculum, but not in kindergarten or primary school. I discuss the nonexistent of design against the Government's commitment, towards the end of this thesis, when it is clear to me that the work with Arts, Culture and Creativity and Arts & Crafts is given less priority.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo. Avdeling for estetiske fagen_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Arkitektur og design: 140en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectDesignen_US
dc.subjectForståelseen_US
dc.subjectLærereen_US
dc.subjectFørskolelærereen_US
dc.subjectBarnehageren_US
dc.subjectSkoleren_US
dc.subjectNarrativeren_US
dc.titleNarrativer om design : om lærere, førskolelærere og assistenters artikulerte forståelse av designen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record