Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSkjeggestad, Edith
dc.contributor.advisorOhnstad, Frøydis Oma
dc.contributor.authorTangen, Birthe Kalhagen
dc.date.accessioned2011-08-26T11:41:28Z
dc.date.available2011-08-26T11:41:28Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/929
dc.descriptionMaster i formgiving, kunst og håndverken_US
dc.description.abstractUndersøkelsesområdet er konsentrert rundt konseptuelt kunsthåndverk. I dag befinner dette området seg midt i en diskusjon om hvordan det skal defineres og hva det inneholder av kjennetegn. Ut fra det konseptuelle kunsthåndverkets utydelige posisjon tar denne undersøkelsen for seg problemstillingen; Hva kjennetegner konseptuelt kunsthåndverk? Problemstillingen blir stilt fordi kjennetegn kan bidra til å gi kunsthåndverket et utvidet begrepsapparat som kan definere hva kunsthåndverket er basert på i dag. Undersøkelsen er definert som en casestudie hvor ulike analyseenheter blir brukt for å finne svar på problemstillingen. Med data fra intervju av to kunsthåndverkere og sju verksanalyser blir den resulterende informasjonen brutt ned og drøftet opp mot tre eksisterende teorier i feltet. Undersøkelsen tar for seg hva som går igjen av teknikk, materialbruk og innhold i verkene. Dette har dannet grupperinger som har blitt brutt ned videre. På den måten har undersøkelsen kommet frem med ulike begrep som kan kjennetegne det konseptuelle kunsthåndverket. Som svar på problemstillingen har undersøkelsen kommet frem til at det er nødvendig med en ny forståelse over begrepene materiale, håndverk og muligens bruk, og at kunsthåndverket dermed er basert på de samme kjennetegn som har vært gjeldende i lengre tid. Problemstillingen fra undersøkelsen overføres også til en undervisningssituasjon. Gjennom et prosjekt innenfor tekstilkunst åpnes det for studentenes egne refleksjoner over definering av eget arbeid, samt refleksjoner rundt utfordringer med et slikt prosjekt. Masteroppgaven stiller også frem mitt eget praktiskestetisk arbeid som et resultat, og en kommentar til hva deler av undersøkelsen har kommet frem til.nob
dc.description.abstractThis thesis’ survey area is focused on conceptual arts and crafts. Currently, this area is in the middle of a discussion about where it can be placed and what it consists of. Based on the unclear position of conceptual art and craft, the thesis raises the question; What characterizes the conceptual arts and crafts? The question is raised because the characteristics can help to more easily describe what conceptual art and craft now is based on. The survey is defined as a case study in which various devices of analysis are used to find answers to the question. By interviewing two craftsmen and analyzes of seven works, the resulting data is broken down and discussed in the context of three existing theories in the field. The survey looks for common characteristics in the techniques, materials and content of the works. This has formed groups of characteristics that have been broken down further. In this way, the survey has found different concepts that can help characterize the conceptual art and craft. The survey found that it is necessary to obtain a new understanding of the concepts of materials, craftsmanship and possibly use, and that the craft therefore is based on the same characteristics that have been prevalent for some time. The problem area from the survey is transferred into a teaching situation as well. Here, a project within textile arts allows for students' own reflections on the definition of his or hers own work, as well as reflections on the challenges of such a project. The thesis also shows my own practical aesthetic work as a result, and a comment on what parts of the survey has established.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo. Avdeling for estetiske fagen_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Kunsthistorie: 120::Folkekunst, kunsthåndverk: 123en_US
dc.subjectKunsthåndverken_US
dc.subjectKonseptuellen_US
dc.subjectMaterialeren_US
dc.subjectMaterialismeen_US
dc.subjectKonseptkunsten_US
dc.subjectKunsten_US
dc.titleKonseptuelt kunsthåndverk en materialbasert praksis? : en undersøkelse om hva som kan kjennetegne konseptuelt kunsthåndverken_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel