Show simple item record

dc.contributor.advisorHaldar, Marit
dc.contributor.advisorMuri, Karianne
dc.contributor.authorHol, Elke-Christine
dc.date.accessioned2020-12-14T13:35:41Z
dc.date.available2020-12-14T13:35:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9277
dc.descriptionMaster i sosialfagen
dc.description.abstractDe siste 25 årene har det vokst frem en økende interesse for å se på sammenhengen mellom vold mot dyr og vold i nære relasjoner. Jeg ønsket med denne oppgaven å studere hvordan sammenhenger mellom vold mot barn og vold mot dyr blir forstått på noen relevante fagfelt, og gjøre synlig hvilke utfordringer som melder seg når disse fenomenene sees i sammenheng. Det empiriske grunnlaget for min analyse var syv internasjonale studier som hadde tatt for seg hvordan sosialarbeidere så på sammenhenger mellom vold mot mennesker og vold mot dyr. For å besvare forskningsspørsmålet gjennomførte jeg en litteraturstudie. I min analyse av materialet brukte jeg perspektivet symbolsk interaksjonisme. Dette perspektivet bidro til å forstå hvordan individer, både voldsutøveren og offeret, beskrev og opplevde destruktiv atferd. Funnene fra denne studien viser at sosialarbeidere har noe kunnskap om sammenhenger mellom vold mot mennesker og vold mot barn, men bruker det lite i sitt arbeid i barnevernet. Studiene viser at alle familiene tenkte på sine kjæledyr som medlemmer av familien, og det vil derfor være viktig å inkludere dyrene i vurderinger og i behandling av familier som er i kontakt med barnevernet. De ulike studiene trakk frem tverretatlig samarbeid mellom politi, veterinærer, mattilsyn og barnevern som viktig for å oppdage og stanse volden, både mot mennesker og dyr. Selv om det er ulike utfordringer knyttet til et slikt samarbeid, vil det kunne bidra til en kunnskapsformidling og utvidet forståelse for komplekse fenomener på tvers av profesjoner.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten
dc.subjectDyremishandlingen
dc.subjectVold i nære relasjoneren
dc.subjectVolden
dc.subjectVold mot barnen
dc.titleVold er vold- eller? Et symbolsk interaksjonistisk blikk på fenomenene dyremishandling og volden
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record