Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEeg-Tverbakk, Camilla
dc.contributor.authorIndahl, Kristin
dc.date.accessioned2020-10-26T07:58:54Z
dc.date.available2020-10-26T07:58:54Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9099
dc.descriptionMaster i estetiske fagen
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler hvordan man kan benytte teaterkompaniet Frantic Assemblys devisingmetodikk Building Blocks for å utvikle en bevegelsesbasert forestilling. Den teoretiske undersøkelsen belyser kunstneriske og pedagogiske kvaliteter ved metodikken, og diskuterer på hvilken måte disse kommer til uttrykk. Sentrale teoretiske perspektiver som presenteres i oppgaven er Pablo Freires frigjøringspedagogikk, Eric Booths teori om Teaching Artist, samt Knud Ejler Christian Løgstrup teori om etikk. Gunn Engelsruds teori omkring kropp er valgt inn for å belyse den fysiske samhandlingen i arbeidet. Gary Peters teori omkring improvisasjon er sentral, samt diverse teori omkring den fysiske teatertradisjonens devisingpraksis. Med en hermeneutisk - fenomenologisk tilnærming og et utgangspunkt i en praktisk utforskning av Building Blocks, har jeg forsket praksisledet på- og med kunsten med kvalitative metoder. Undersøkelsen gjorde jeg i samarbeid med seks profesjonelle skuespillere som tilsammen utgjorde teaterkompaniet 2Theater. Utforskningen av Building Blocks som pedagogisk og kunstnerisk verktøy, har vært fokuset for det kunstneriske utviklingsarbeidet, og dannet den største delen av mitt empiriske grunnlag. Med utgangspunkt i en innholdsanalyse og en fortolkningsbasert tilnærming til analysearbeidet, har ulike temaer kommet til syne. Disse står frem som sentrale i utforskningen og reflekterer rundt spørsmålet om devisingmetodikkens kunstneriske og pedagogiske kvaliteter, i møte med et ensemble. Temaene er Trygghet i prøvesituasjonen, Min rolle i prosjektet, Koreografiens fortellende potensiale, Struktur som forløsende faktor og Kollektivt kreativt ansvar. Temaene analyseres, fortolkes og diskuteres opp mot de valgte teoretiske perspektivene for denne undersøkelsen.en
dc.description.abstractThis Master ́s thesis concerns the use of Frantic Assembly ́s devising method Building Blocks to develop a movement-based performance. The theoretical examination highlights artistic and pedagogical qualities to the method, discussing in which way this comes to the fore in the different building blocks in meeting with an ensemble. Central theoretical perspectives include Pablo Freire ́s emancipation pedagogy, as well as Eric Booth ́s theory of the Teaching Artist. Knud Ejler Christian Løgstrups theory on ethics, and Gunn Engelsrud ́s theory on the physical body have been chosen to explore the physical interactions in the work. Gary Peters theory regarding improvisation is central, as well as other selected theories related to the physical theater ́s traditions on devisingpractice in traditional physical theatre. Using a hermeneutic-fenomenological approach and anchoring myself in a practical exploration of Building Blocks, I have done practical research using qualitative methods. The research has been done in collaboration with six professional actors who together presented the theater company 2Theater. The exploration of Building Blocks as a pedagogical and artistic tool has been the focus of the artistic development work and constitutes the largest section of my empirical base. Basing this work in content analysis and an interpretation-based approach to the analysis, different themes have emerged. They appear central to my exploration and reflect on the question of the devising methodology ́s artistic and pedagogical qualities in meeting with an ensemble. The themes are Confidence during the test period, My role in the project, The narrative potential of choreography, Structure as releasing factor and Collective creative responsibility. The themes are analyzed, interpreted and discussed through the lens of the chosen theoretical perspectives for this researchen
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for estetiske fagen
dc.relation.ispartofseriesMEST;2020
dc.subjectBuilding blocksen
dc.subjectDevisingen
dc.subjectPedagogikken
dc.subjectFysisk teateren
dc.titleBuilding Blocks fra simplisitet til kompleksiteten
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel