Show simple item record

dc.contributor.advisorGjærum, Rikke Gürgens
dc.contributor.authorVik, Malin Kathrine
dc.date.accessioned2020-10-20T08:40:30Z
dc.date.available2020-10-20T08:40:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9075
dc.descriptionMaster i estetiske fagen
dc.description.abstractThis master thesis is aimed at teachers and drama educators, especially those working in primary school. I am also reaching out to Norwegian school authorities, school owners and others. The study examines how Drama as a Learning Medium can be used to help In-depth understanding of the three interdisciplinary themes «public health and life management», «democracy and citizenship» and «sustainable development» in the renewal of Norway`s Curriculum. In addition to participant observation, interview, document- and discourse analysis of the renewal of Norway`s Curriculum, I have tested various teaching programs with Drama as a Learning Medium at primary schools in Oslo. The data in its entirety aided by perspectives on learning, drama pedagogy and educational politics, forms the basis for a resource booklet on Educational Drama in primary school and for this thesis. The main findings identified in this study point out nine key themes that emerge as important topics of the discussion on the educational political discourse on In-depth Learning in primary schools. These are: 1. Less material provides more depth, 2. Core elements, 3. Progression, 4. Interdisciplinary competences, 5. Cross-sectoral competences, 6. Teachers’ didactic competences, 7. Method freedom vs. method diversity, 8. Drama as a Learning Medium- a contribution to the methodological diversity of teachers, and 9. Time aspect. In addition to that, I have tried to show examples of and discuss how drama can be used as a learning medium in the renewal of Norway`s Curriculum. The resource booklet elaborates these educational examples further.en
dc.description.abstractDenne masteroppgaven henvender seg til lærere og dramapedagoger, især de som arbeider i grunnskolen. Samtidig henvender jeg meg til norske skolemyndigheter, skoleeiere og andre interesserte. Studien undersøker på hvilken måte drama som læringsform kan anvendes for å bidra til dybdeforståelse av de tre tverrfaglige temaene «folkehelse og livsmestring», «demokrati og medborgerskap» og «bærekraftig utvikling» i Fagfornyelsen. Som en del av min undersøkelse har jeg foruten om deltakende observasjon, intervju, dokument- og diskursanalyse av Fagfornyelsen, prøvd ut ulike dramaforløp med tilhørende dramakonvensjoner på grunnskoler i Oslo og reflektert over erfaringene fra klasserommene. Dataene i sin helhet danner grunnlaget for et nytt ressurshefte for drama som læringsform i grunnskolen og for denne masteroppgaven. Hovedfunnene i studien peker på ni sentrale temaer som stikker seg fram som viktige samtaleemner i den utdanningspolitiske diskursen om dybdelæring i klasserommet. Disse er: 1. mindre stoff gir mer dybde, 2. kjerneelementer, 3. progresjon, 4. tverrfaglighet, 5. fagovergripende kompetanser, 6. lærernes didaktiske og fagdidaktiske kompetanse, 7. metodefrihet vs. metodemangfold, 8. drama som læringsform- et bidrag til lærernes metodemangfold og 9. tidsaspektet. Med bakgrunn i disse har jeg forsøkt å vise til konkrete eksempler på, og diskutere hvordan, drama som læringsform kan anvendes i Fagfornyelsen. Ressursheftet vedlagt utdyper disse pedagogiske eksemplene.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for estetiske fagen
dc.relation.ispartofseriesMEST;2020
dc.subjectDramaen
dc.subjectPedagogikken
dc.subjectFagfornyelsenen
dc.subjectTeateren
dc.subjectLæringsformeren
dc.subjectFolkehelseen
dc.subjectLivsmestringen
dc.subjectDramapedagogikken
dc.subjectBærekraften
dc.subjectDemokratien
dc.subjectMedborgerskapen
dc.titleDrama som læringsform i Fagfornyelsen - Om å styrke elevers dybdeforståelse av de tre tverrfaglige temaene "demokrati og medborgerskap", "folkehelse og livsmestring" og "bærekraftig utvikling".en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record