Show simple item record

dc.contributor.advisorSanderud, Audun (hovedveileder)
dc.contributor.advisorJenssen, Kjersti Kaul (hovedveileder)
dc.contributor.advisorØdegaard, Kaja Johansson (biveileder)
dc.contributor.authorNaimi, Salma
dc.date.accessioned2020-09-23T11:01:21Z
dc.date.available2020-09-23T11:01:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8963
dc.descriptionMaster i biomedisinen
dc.description.abstractHensikt og bakgrunn: Hensikten med studien er å kartlegge kvaliteten på radiologiske henvisninger til ultralyd ved spørsmål om dyp venetrombose (UL DVT), og Computertomografi thorax ved spørsmål om lungeemboli (CT LE). Henvisningen utgjør grunnlaget for radiologers vurdering av modalitet, protokoll og hastegrad. Henvisninger med mangelfulle opplysninger kan påvirke pasientsikkerheten. Likevel er det tidligere påvist en stor variasjon i kvaliteten på radiologiske henvisninger. Studien er utført som en kvalitetssikring av det radiologiske arbeidet ved Lovisenberg Diakonale sykehus. Metode og materialer: For å kartlegge radiologens mening om hva en henvisning bør inneholde, ble det gjennomført en spørreundersøkelse. Basert på spørreundersøkelsen og Henvisningsveilederen ble henvisningskvalitet definert. Totalt 1600 henvisninger for UL DVT og CT LE, 800 av hver utført i tidsrommet 2016-2019 ble innhentet. Henvisningene ble kategorisert i fire grupper etter hvor mange opplysninger de inneholdt som ble ansett som relevant for kvaliteten. Det ble også registrert hastegrad, tentativ diagnose, og om undersøkelsen hadde positivt funn definert som påvist dyp venetrombose eller lungeemboli. For henvisninger til UL DVT ble det i tillegg registrert hvilket ben og om riktig ben ble oppgitt, samt Wells score. Resultater: 31% og 44% av henvisninger til UL DVT og CT LE inneholdt tilfredsstillende relevante opplysninger, mens 10% og 2% inneholdt ingen relevante opplysninger. Det hyppigste registrerte elementet for UL DVT og CT LE var symptomers/tegn (85% og 94%) og risikofaktorer/tidligere frisk (63% og 65%). Det fleste henvisningene manglet informasjon om relevante lab-prøver. For begge var henvisningskvalitet signifikant bedre hos kvinnelig pasienter, men menn hadde for CT LE en signifikant høyere andel positivt radiologisk funn. Hovedkonklusjon: Kvaliteten på henvisninger til CT LE var bedre enn for UL DVT. Funnene i denne studien viser at henvisningskvalitet varierer, og at lav henvisningskvalitet kan henge sammen med sannsynlighet for negativt funn når det gjaldt UL DVT men ikke CT LE. Funnene tyder på at det foreligger forbedringspotensial når det gjelder radiologiske henvisninger, i tråd med andre liknende studier og litteratur. Vurdering i spesialisthelsetjenesten gjøres på grunnlag av henvisningen, og derfor er det viktig å forbedre henvisningskompetansen til henviser. Jevnlig kontakt og tverrfaglig arbeid er nødvendig for å forbedre kommunikasjonen og henvisningskvaliteten.en
dc.description.abstractIntroduction: The aim of this study is to identify the quality of radiological referrals to ultrasound for deep vein thrombosis (UL DVT), and the Computer Tomografi thorax for pulmonary embolism (CT LE). The referral is the basis for radiologist assessment of modality, protocol and degree of urgency. Referrals with insufficient information can affect patient safety. Nevertheless, there has been previously demonstrated a large variation in quality of radiological referrals. The study was conducted as a quality assurance at Lovisenberg Diakonal Hospital. Method and material: To define the radiologist's opinion on what a referral should contain, a survey was conducted. Based on the survey and The Referral Guide, referral quality was defined. A total of 1,600 referrals for UL DVT and CT LE, 800 of each performed during the period 2016-2019 were obtained. The referrals were categorized into four groups according to how much information they contained that was considered relevant to the quality. Tentative diagnosis was also recorded, and whether the study had positive findings defined as deep vein thrombosis or pulmonary embolism. For UL DVT it was also recorded which leg and if the correct leg was stated in the referral, as well as Wells score. Result: 31% and 44% of references to UL DVT and CT LE contained satisfactory relevant information, while 10% and 2% contained no relevant information. The most frequently reported item for UL DVT and CT LE were symptoms/signs (85% and 94%) and risk factors/previously healthy (63% and 65%). Most references lacked information on relevant lab tests. For both, referral quality was significantly better in female patients, but for CT LE, men had a significantly higher proportion of positive radiological findings. Main conclusion: The quality of referrals to CT LE was better than that of UL DVT. The findings in this study show that referral quality varies, and that low referral quality may be related to the likelihood of a negative finding for UL DVT but not for CT LE. The findings suggest that there is potential for improvement in radiological referrals, in line with other similar studies and literature. The assessment in the specialist health service shall be made on the basis of the referral and thus it is important to improve referral skills. Regular contact and interdisciplinary work are needed to improve communication and referral quality.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for naturvitenskapelige helsefagen
dc.relation.ispartofseriesMABIO;2020
dc.subjectHenvisningeren
dc.subjectKvaliteten
dc.subjectRadiologisk avdelingen
dc.subjectUltralyden
dc.subjectPasientsikkerheten
dc.titleKvalitetskontroll av interne henvisninger til ultralyd underekstremitet dyp venetrombose og Computertomografi thorax lungeemboli, ved Lovisenberg Diakonale sykehusen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record