Show simple item record

dc.contributor.advisorHennum, Nicole
dc.contributor.authorHorn, Ingeborg Renate
dc.date.accessioned2011-08-04T11:18:45Z
dc.date.available2011-08-04T11:18:45Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/895
dc.descriptionMaster i sosialt arbeiden_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven forsøker å finne ut noe om sosialarbeideres oppfatning og forståelse av kildene de bruker i møte med etniske minoriteter. Hvilken kunnskap kildene gir og hvordan dette påvirker dem i det daglige arbeidet er sentrale spørsmål. Jeg er opptatt av om og i så fall hvordan sosialt arbeids verdier og idealer kan utfordres av kunnskapen. I denne oppgaven står det ”å forstå den andre”, med alt det medfører, sentralt. Intervjuene er gjort ved to NAV sosialtjenester i en storby i Norge. Jeg har valgt en tilnærming som baserer seg på kvalitative intervju. Det er gjennomført to gruppeintervjuer og fire oppfølgingsintervjuer. Kunnskap og forståelse har vært kjernebegreper i denne oppgaven. Informasjonen fra intervjuene ble drøftet i lys av begreper fra blant annet Gadamers bidrag til hermeneutikk og Polanyis perspektiv på kunnskap. I tillegg er supplerende begreper tatt med for å utdype forståelse og kunnskap. Blant dem er for eksempel fordommer. Andre faktorer og rammeverk er også trukket inn i den grad det har blitt sett på som relevant. I intervjuene kom det frem at kildene til kunnskap om etniske minoriteter var mangfoldige. Noen kilder ble mer vektlagt av informantene enn andre. De oppga tjenestemottakeren som den viktigste kilden. Informantene fortalte også at de opplevde at kildene fokuserte mye på ulikhet og begrensninger. Men i tillegg fortalte de om kilder som ga kunnskap om og forståelse av likhet. Under intervjuene ble det også snakket mye om fordommer. Kuratorene satte blant annet spørsmålstegn ved forskjellen på kunnskap og fordom. Studien viser at sosialt arbeid påvirkes, og til en viss grad utfordres av kunnskapen fra kildene. Ulikhet og begrensninger overkommuniseres, noe som kan påvirke hvordan sosialarbeiderne forstår den andre. Brukermedvirkning, åpenhet, å se individet og ikke gruppen han eller hun er en del av, er andre verdier som utfordres. Kuratorene i undersøkelsen vektlegger en holdning om at mennesker er forskjellige, og at det er kunnskap fra selve mottakeren som er viktig for å forstå hvordan han eller hun har det. De er opptatte av å være åpne for mottakerens virkelighet. Intervjuene viser at denne holdningen noen ganger utfordres av kunnskapskildene. Egen arbeidserfaring og media nevnes spesifikt. Utfordringene kommer spesielt til uttrykk når det er snakk om fordommer. Studien viser også at det kan være vanskelig å definere fordom og hva det er.nob
dc.description.abstractThis master’s thesis attempts to explore social workers’ perceptions and understanding of the sources they make use of in dealing with ethnic minorities. Important questions are what knowledge the sources provide and how this affects the social workers in their daily work. I am concerned with whether, and if so, how the values and ideals of social work can be challenged by the knowledge. “To understand the other” with all that it entails, is central to this thesis. The interviews have been carried out at social services branches in a Norwegian city. I have chosen an approach based on qualitative interviews. Two group interviews and four follow-up interviews have been conducted. Knowledge and understanding have been core issues in this thesis. The information from the interviews has been discussed in light of concepts from, among other sources, Gadamer’s contribution to hermeneutics and Polanyi’s perspective on knowledge. Additionally, supplementary concepts have been included to deepen the account of understanding and knowledge. Among these is prejudice. Other factors and frameworks are brought in to the degree that they have been viewed as relevant. The interviews revealed that the sources of knowledge of ethnic minorities were manifold. Some sources were emphasized more than others by the informants. They declared the social service recipient to be the most important source. The informants expressed that they perceived the sources to accentuate difference and constraints. But they also told of sources providing knowledge and understanding of similarity. Prejudice was also a recurrent topic during the interviews. Among other things, the social workers questioned the difference between knowledge and prejudice. The study shows that social work is affected, and to a certain degree, challenged by the knowledge provided by the sources. Difference and constraints are overcommunicated, which may affect how social workers understand “the other”. Client participation, open-mindedness , and to see the individual rather than the group of which he or she is a member, are values being challenged. The social workers emphasize a view of all people as being different and that knowledge provided by the recipient is the key to understand how he or she is doing. They are concerned with being open to reality as experienced by the recipient. The interviews demonstrate that this outlook is sometimes challenged by the sources of knowledge. Own work experience and the media are mentioned specifically. The challenges become explicit when talking of prejudice. The study also shows that defining prejudice can be difficult.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo. Avdeling for samfunnsfagen_US
dc.subjectSosialarbeidereen_US
dc.subjectMinoriteteren_US
dc.subjectKildebruken_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US
dc.subjectSosialt arbeiden_US
dc.titleKunnskapskilder i sosialt arbeid med etniske minoriteter: Veier til forståelse eller til fordommer?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record