Show simple item record

dc.contributor.advisorBekken, Wenche
dc.contributor.authorHelseth, Ellen Charlotte
dc.date.accessioned2020-02-05T13:22:38Z
dc.date.available2020-02-05T13:22:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8072
dc.descriptionMaster i psykisk helsearbeiden
dc.description.abstractJeg har i denne studien gjennomført åtte kvalitative semistrukturerte intervjuer med sosionomer om deres erfaringer med arbeid i spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helsevern. Jeg har deretter foretatt en tematisk analyse av materialet. Sosionomene gjør en viktig jobb med å hjelpe pasienter i deres kontekst, med ting som er vanskelige i livet utover psykisk lidelse, og som står i veien for bedring. De jobber ut fra en bred kunnskapsbase, som består av både vitenskapelig kunnskap og praksisbasert erfaringskunnskap. Likevel oppnår de ikke anerkjennelse for sitt faglige perspektiv. Sosionomene erfarer at deres rolle er lite forstått og vanskelig å artikulere overfor pasienter og andre faggrupper. Deres rolle framstår som utydelig, og de opplever lav status i spesiaisthelsetjenesten. Dette kan ha en sammenheng med at de jobber innenfor et system som er preget av sterke profesjoner med tradisjon for vitenskapelig basert spesialistkunnskap uttrykt i et ekspertspråk. Forskning som kan belyse kunnskapsgrunnlaget og bidra til utvikling av begreper som oppleves treffende for profesjonsutøverne, kan tydeliggjøre sosial arbeid som fag, og ved det øke fagets anerkjennelse. Sosionomer jobber ofte alene som sosialfaglig profesjon i spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helsevern. Det er å anbefale å skape faglige fellesskap på tvers av avdelinger, der refleksiv veiledning, gjerne knyttet opp mot vitenskapelig teori, kan bidra til at sosionomene kan tydeliggjøre og artikulere eget kunnskapsgrunnlag.en
dc.description.abstractIn this study, I have conducted eight qualitative semi-structured interviews with social workers about their experiences with working in the specialist mental health care system. I have performed a thematic analysis of the material. The social workers do an important job in helping patients in their context with things that are difficult in life apart from mental health problems, problems that may stand in the way of recovery. They perform their work based on a broad knowledgebase, consisting of both research-based knowledge and knowledge based on practical experience. Still, they do not gain recognition for their professional perspective. The social workers experience that their role is poorly understood and difficult to articulate to patients and other professionals in the field. Their role appear indistinct and they experience low status in the specialist mental health care system. A reason for this can be that they are working in a system that is characterized by strong professions based on a tradition of evidence-based specialist-knowledge, often expressed in expert-language. Research which can enlighten the knowledgebase of social work and develop concepts that the professionals can relate to, can contribute to clarify social work and by that strengthen the recognition of the profession. Social workers often work alone with other professions within the specialist mental health care system, and I recommend that they form arenas for professional communities across departments. Reflexive supervision connected with research-based knowledge can contribute to help social workers clarify and articulate their own knowledgebase.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en
dc.subjectSosialt arbeiden
dc.subjectPsykisk helseen
dc.subjectPsykisk helsevernen
dc.titleSosionomers erfaringer med arbeid i spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helsevernen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record