Show simple item record

dc.contributor.authorSelseng, Lillian Bruland
dc.contributor.authorUlvik, Oddbjørg Skjær
dc.date.accessioned2020-01-18T16:52:37Z
dc.date.accessioned2020-01-20T13:40:59Z
dc.date.available2020-01-18T16:52:37Z
dc.date.available2020-01-20T13:40:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSelseng, Ulvik. Rusproblem og endring i eit diskursperspektiv: ein analyse av praksisforteljingar. Norsk sosiologisk tidsskrift. 2019;3(6):442-456en
dc.identifier.issn2535-2512
dc.identifier.issn2535-2512
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7989
dc.description.abstractRusproblem er eit fleirtydig fenomen der ulike forståingar har dominert gjennom historia og mellom samfunn. Også i vår samtid blir samfunnets reaksjonar mot problematisk rusbruk utforma i skjeringspunkt mellom ulike ideologiar og forståingar. Kva faglege, ideologiske og moralske forståingar som rår, dannar vilkår for korleis hjelp til personar med rusproblem kan utformast. Éi forståing som i vår samtid har fått auka støtte i den internasjonale forskingslitteraturen, er at rusproblem er ei langvarig liding prega av ein syklisk endringsprosess. Trass i at denne forståinga av rusproblem er framtredande i forskingslitteraturen, er ho lite utforska, deriblant korleis forståinga er representert i profesjonell praksis. Praksisforteljingar er ei kjelde til innsikt i kva forståingar av rusproblem som er i bruk. Basert på forteljingsfokuserte intervju med 23 rådgjevarar ved tre ulike NAV-kontor som arbeider med brukarar dei meiner har rusproblem, reiser vi i artikkelen forskingsspørsmålet: Korleis vert endring forstått i rådgjevarane sine praksisforteljingar? Som analysereiskap nyttar vi det diskursteoretiske omgrepet tolkingsrepertoar. Vi presenterer tre typar tolkingsrepertoar som vi har valt å kalle eit profesjonelt avmaktrepertoar, eit vendepunktrepertoar og eit verdsetjingsrepertoar. Vi diskuterer kva diskursive ressursar som er i bruk i desse forteljingane, og vi diskuterer forteljingane i lys av den framveksande forståinga av rusproblem som ei langvarig liding. Vidare diskuterer vi kva profesjonelt handlingsrom dei ulike repertoara skaper.en
dc.description.abstractSubstance use problems is an ambiguous phenomenon, variously conceived through history and across societal contexts. Societal reactions to problematic substance use are shaped in the tensions between various ideological ways of understanding. The dominating professional, ideological and moral understandings shape the conditions for developing professional support for persons who have substance use problem. An emerging contemporary conception in international research literature is that substance use problems are a long-term disorder marked by cycles of recovery, relapse and repeated treatment. Despite of the prominent position this conception has achieved in research literature, if and how this conception is represented in relevant fields of practice is understudied. Practice narratives are a source of knowledge of circulating conceptions. Based on teller-focused interviews with 23 counselors in the Norwegian welfare administration NAV who work with clients whom they consider to have substance use problems, we raise the research question: How is change understood in the counselors practice narratives? The concept interpretative repertoires from discourse theory is used as an analytical tool. Three types of interpretative repertoires are presented, named repertoire of professional powerlessness, repertoire of turning points, and repertoire of appreciation. We discuss the discursive resources of these repertoires, and we discuss them in the light of the emerging conception of substance use problems as a long-term disorder. We also discuss the professional agency provided by the various repertoires.en
dc.language.isonben
dc.publisherUniversitetsforlageten
dc.relation.ispartofseriesNorsk sosiologisk tidsskrift;Årgang 3, nr.6
dc.rightsThis is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectRusproblemeren
dc.subjectProfesjonell avmakten
dc.subjectEndringeren
dc.subjectTolkingsrepertoareren
dc.subjectProfesjonelle praksiseren
dc.subjectVendepunkteren
dc.titleRusproblem og endring i eit diskursperspektiv: ein analyse av praksisforteljingaren
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2020-01-18T16:52:37Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttps://dx.doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2019-06-05
dc.identifier.cristin1770404
dc.source.journalNorsk sosiologisk tidsskrift


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
Except where otherwise noted, this item's license is described as This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).