Show simple item record

dc.contributor.advisorJohansen, Nicolay Borchgrevink
dc.contributor.authorAarnes, Rita Helen
dc.date.accessioned2019-10-23T07:51:26Z
dc.date.available2019-10-23T07:51:26Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7762
dc.descriptionMaster i familiebehandlingen
dc.description.abstractBakgrunn: Seksuelle overgrep er et tema som utfordrer oss både som privatpersoner og fagfolk. Det viser seg at en stor andel av seksuelle overgrep utføres av barn og unge under 18 år, og at mangelen på avdekking i barneårene er urovekkende stor. Når den som har krenket, og den som har blitt krenket, er barn og søsken i same familie, vekker det sterke følelser i oss som fortvilelse, sinne, sorg og avmakt. Som fagfolk og familiemedlemmer tvinges vi til å ta ulike perspektiver. Vår forståelse av hvem som er «den gode» og hvem som er «den vonde» utfordres kraftig. Mange opplever det vanskelig å skille normal seksuell aktivitet fra overgrepshandlinger. I tillegg synes de kulturelle holdningene til seksuelle overgrep å være annerledes enn holdningene til annen vold i samfunnet. Fortrengningsmekanismer som taushet og fortielse, vegring og usynliggjøringsprosesser preger feltet og kan hindre avdekking av overgrep. For den enkelte familie råder store dilemmaer knyttet til å stanse videre overgrep, ivaretakelse av barn som både er krenker og krenket, samtidig som man skal sikre familiens videre fungering etter det som har skjedd. Hensikt og problemstilling: Formålet med oppgaven er å fokusere på de utfordringer foreldre står overfor når det avdekkes overgrep mellom barn i familien. Videre å bidra til økt forståelse og åpenhet mellom familier og hjelpeapparat, og at kompetent hjelp kommer tidligst mulig og er til de berørte barnas beste. Problemstilling: Hvordan opplever og håndterer foreldre overgrep mellom barn i en familie? Metode: Studien er en kvalitativ undersøkelse basert på fire semistrukturerte intervjuer med fire informanter. To av informantene arbeider i spesialisthelsetjenesten/ BUP, en ved en institusjon for barn og unge og en i kommunehelsetjenesten. Studien er vurdert ut fra et sosialkonstruksjonistisk grunnsyn, og analyse av data er gjort etter inspirasjon fra Malteruds modell for systematisk tekstkondensering (Malterud, 2017). Resultat: I studien beskrives konfliktfylte relasjoner og sårbare omsorgssituasjoner som et bakteppe i flere av familiene som er berørt. Taushet, fortielse og skam preger kommunikasjonen i familiene etter avdekking, og i noen tilfeller hemmer og forsinker dette behandlingsprosessen for både offer og overgriper. Kjærligheten til barna, kombinert med synet på begge barna som offer, er et av de store dilemma for foreldrene i tiden etter overgrepet. Studien fokuserer på viktigheten av å ta utfordringene knyttet til søskenincest på alvor, og møte både ofrene, overgriperne og deres familier med respekt og relevant kompetanse. Viktigheten av åpenhet og kommunikasjon innad i familien for å sikre og trygge offer og overgriper best mulig i etterkant av overgrepene, er også et poeng i studien.en
dc.description.abstractBackground: As a theme, sexual assault affect both private civilians and professionals. It has come to show that most sexual assaults are committed by children and youth under the age of 18, and the lack of reveals of such cases are high. When the assaulted and the assaulter are children and siblings in the same family, it awakes in us strong feelings of despair, sorrow, anger and powerlessness. We are forced to pertake in different perspectives. Our understanding of who is “the good one” and who is “the bad one” is strongly challenged. Additionally the cultural attitudes toward sexual assaults seem different from other acts of violence in the society. Displacement mechanisms like quietude, concealment, refusal and invisibility processes characterizes the field and contributes to hindering reveals. For the family there are great dilemmas tied into hindrance of further assault, taking care of children who are assaulted and has assaulted, and securing further function of the family. Purpose and thesis statement: the main purpose of this dissertation is to focus on the parents challenges when sexual assault between children are revealed. And further contribute to a better understanding and openness between family and support services, and that competent help are given to the children involved early, and is for their own good. Thesis statement: how does the parents experience and handle sexual assault between children in the family? Method: this is a qualitative study based on four semistructured interviews with four informants. Two of the informants work in the children’s and young people’s psychiatric out-patient clinic, one at an institution for children and youth and one in the communal health services. The study is based on a social constructivist view and data are analysed with inspiration from the model of Malterud (2017) on systematic text condensation. Result: The study describes conflict filled relations and vulnerable care situations as a backdrop of several of the families involved. Quietude, concealment and shame marks the communications in the families after reveal, and in some cases this delays or hinders the progress for both the assaulted and the assaulter. Love for the children, combined with seeing both children as victims, is one of the great dilemmas parents face in the time after the assault. The study focuses on the importance of taking the challenges faced around incest between siblings seriously, and greet both victims, assaulter and their families respect and relevant help and support. The importance of openness and communications within the family to ensure and protect the victim and assaulter best as possible, in the aftermath of the assault, is also a point in the study.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en
dc.subjectSeksuelle overgrepen
dc.subjectSøskenincesten
dc.subjectBehandlingen
dc.subjectHjelpeapparateren
dc.subjectForeldrehåndteringen
dc.titleMestringsstrategier i familier med søskenincest - En kvalitativ studie av foreldres håndtering av overgrep mellom barnen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record