Show simple item record

dc.contributor.advisorWærdahl, Randi
dc.contributor.authorBlecha, Paulina Dominika
dc.date.accessioned2019-10-23T07:19:49Z
dc.date.available2019-10-23T07:19:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7761
dc.descriptionMaster i familiebehandlingen
dc.description.abstractMålet med denne oppgaven er å finne ut hvordan polske mødre i Norge ‘gjør’ sine oppdragelsespraksiser. Jeg presenterer resultater fra fire omfattende intervjuer med polske mødre som har bodd i Norge i en viss tid. Intervjuene handler om de aktive handlingene de polske mødrene utfører i den hverdagslige oppdragelsen av barn. Det å være forelder i et nytt land er annerledes enn det å være forelder i hjemlandet sitt. Studien viser at de fleste oppdragelsespraksisene til de polske mødrene er tradisjonsbærende praksiser. Tradisjonsbærende praksiser viser til verdier som gjenkjennes som polske: familieliv i hjemmet, tro og religiøs praksis, respekt for de eldre, samt respekt for hierarki og grensesetting i familien. Deltageres egen oppvekst har stor betydning for hvordan de ønsker å oppdra barna sine. Samtidig ønsker informantene å tilpasse seg det nye samfunnet uten å miste sin ‘polskhet’. Det å være en polsk mor i Norge er en oppgave som blir påvirket av de nye omstendighetene familien befinner seg i. Oppgaven må utføres i balanse mellom det polske og det norske. Det å balansere to kulturer samtidig er utfordrende. Skillet mellom de mødrene som forsøker å opprettholde opprinnelseskulturen og de mødrene som finner seg til rette i Norge, avhenger i stor grad av mødrenes tilpasning til, eller innsikt i hva som er nødvendig for å bli en del av ‘det norske’. Mødrene i denne studien viser hengivenhet til polske tradisjoner. Samtidig trekker de frem et ønske om å hente ut det beste fra begge kulturer.en
dc.description.abstractThe aim of this study is to find out how Polish mothers in Norway ‘do’ their parenting practices. I present results from four extensive interviews with Polish mothers who have lived in Norway for a period of time. The interviews are about the active actions of the Polish mothers in the everyday upbringing of children. Being a parent in a new country is different from being a parent in their home country. The study shows that most of the upbringing practices of the Polish mothers are tradition-bearing practices. Tradition-bearing practices refer to values that are recognized as Polish: family life in the home, faith and religious practice, respect for the elderly, as well as respect for hierarchy and boundaries in the family. The participants' own upbringing is of great importance for how they would like to raise their children. At the same time, the informants want to adapt to the new society, without losing their ‘Polishness’. Being a Polish mother in Norway is a task that is influenced by the new circumstances the family finds their self in. The task must be carried out in a balance between the Polish and the Norwegian. Balancing two cultures at the same time is challenging. The distinction between those who try to maintain the Polish culture and those who establish themselves and adapt to Norwegian culture depends largely on the mothers’ adaptation to, or their insight into what is necessary to become part of the ‘Norwegian’. The mothers in this study show devotion to Polish traditions. At the same time, they speak out a desire to bring out the best of both cultures.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en
dc.subjectOppdragelsespraksiseren
dc.subjectPolske mødreen
dc.subjectBarneoppdragelseen
dc.subjectTradisjonsbærende praksiseren
dc.subjectKultureren
dc.titlePolske mødres oppdragelsespraksiser i Norge - Mødres barneoppdragelse i møte med en ny kulturen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record