Show simple item record

dc.contributor.advisorStorvik, Aagoth
dc.contributor.authorRehman, Sidrah
dc.contributor.authorAsghar, Shifa
dc.date.accessioned2019-10-21T08:02:53Z
dc.date.available2019-10-21T08:02:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7731
dc.descriptionMaster i økonomi og administrasjonen
dc.description.abstractKvinners kamp på ledelsesfronten har foregått gjennom flere tiår og tidligere forskning på området viser at kvinnelige ledere ofte møter på en rekke barrierer i arbeidslivet. Studier viser at kvinnelige ledere konsekvent blir negativt evaluert og at kjønn er en viktig faktor som forstyrrer de kognitive prosessene når individer kategoriserer ledere. Det vil si at mennesker har en tendens til å danne seg et bilde av at lederrollen er tilknyttet menn og maskulinitet. Norge er et av de mest likestilte landene i verden, og av likestillingshensyn er det derfor vesentlig at kvinner står ovenfor de samme mulighetene som menn. I denne masteroppgaven undersøkes ledelsesidealet blant studenter på de to av de mest kjønnssegregerte yrkesretningene i Norge; sykepleie og ingeniør. Problemstillingen drøftes opp mot de sosialkonstruktivistiske dimensjonene maskulinitet og feminitet. Hensikten er hovedsakelig å undersøke om ledelsesidealet er maskulint og feminint, samt hvilke innvikling dette har på kvinnelige og mannlige ledere. Oppgaven baserer seg på 12 semi-strulturerte intervjuer med kvinnelige og mannlige sykepleie- og ingeniørstudenter ved OsloMet – Storbyuniversitetet i Oslo og Sandvika. Våre funn tyder på at ledelsesidealet er overveiende feminint. En ideell prototypisk leder er en som er faglig sterk, tilgjengelig, anerkjennende, inkluderende, demokratisk og forståelsesfull. En anti-prototypisk leder er en som er ekskluderende samt tall- og resultatorientert. Til tross for at ledelsesidealet er feminisert, viser også våre funn at kvinnelige ledere i mannsdominerte miljøer står ovenfor et dobbelbind; de blir negativ evaluert hvis de viser maskuline egenskaper, men på en annen side blir de evaluert som lite kompetente dersom de viser feminine egenskaper. Mannlige ledere kunne vise både feminine og maskuline egenskaper uten at det ble oppfattet som negativt. I kvinnedominerte miljøer viste alle studentene en større preferanse for kvinnelige ledere. Videre hadde de mannlige sykepleiestudentene størst grad av lederambisjoner, etterfulgt av de mannlige ingeniørinformantene. De kvinnelige sykepleierinformantene hadde høyere grad av lederambisjoner enn de kvinnelige ingeniørinformantene.en
dc.description.abstractWomen's struggle at the leadership front has taken place over several decades, and previous research shows that female managers often face a number of barriers in working life. Studies show that female leaders are consistently negatively evaluated, and gender plays an important factor in disrupting the cognitive processes when categorizing leaders. That is, people tend to form a picture of the leader role being associated with men and masculinity. Norway is one of the most egalitarian countries in the world. For the sake of gender equality, it´s therefore important that women stand above the same opportunities as men. In this master’s thesis, the ideal leader profile among students in two of the most gender-segregated professional directions in Norway; nursing and engineer is examined. The issue is discussed against the social constructivist dimensions of masculinity and femininity. The purpose is mainly to investigate whether the leadership ideal is masculine and feminine, as well as which implications it has on female and male leaders. The thesis is based on 12 semi-structured interviews with female and male nursing and engineering students at Oslo Metropolitan University in Oslo and Sandvika. Our findings suggest that the management ideal is feminine. An ideal prototype leader is one who is academically strong, accessible, approvingly, inclusive, democratic and understanding. An anti-prototypical leader is one that is autocratic as well as result oriented. Although the management ideal is feminine, our findings also suggest that female leaders in male-dominated environments are facing a double bind; they are evaluated negatively if they show masculine characteristics, but on the other hand they are evaluated as poorly competent if they show feminine characteristics. Male leaders could show both feminine and masculine characteristics without being perceived as negative. In women-dominated environments, all students showed a greater preference for female leaders. Furthermore, the male nursing students had the greatest degree of leadership ambitions, followed by the male engineering informants. The female nurse informants had a higher degree of management ambitions than the female engineering informants.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.subjectLedelsesidealeren
dc.subjectLederegenskaperen
dc.subjectMaskuliniteten
dc.subjectFeminiteten
dc.subjectSykepleieen
dc.subjectIngeniøreren
dc.titleHvilke ledelsesideal finner en blant sykepleie- og ingeniørstudenter?en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record