Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFæhn, Erik Friis
dc.contributor.authorRamfjord, Kristina Stålesen
dc.contributor.authorGrutle, Magni Rognstad
dc.date.accessioned2019-10-21T07:22:44Z
dc.date.available2019-10-21T07:22:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7730
dc.description.abstractVerden står i dag overfor store miljø og samfunnsmessige utfordringer, og det forventes i større grad at næringslivet tar sin del av ansvaret for å håndtere og møte disse utfordringene. Finansnæringen innehar en særegen posisjon innenfor dette, da deres bevissthet ikke kun påvirker egen virksomhet, men også de virksomheter de velger å investere eller låne ut penger til. Formålet med denne oppgaven var derfor å undersøke hvordan norske banker kan være med på å spille en avgjørende rolle i forhold til dette, ved at de setter krav om bærekraft til virksomheter de velger å finansiere. Representanter fra fem ulike norske banker ble intervjuet. Funn fra intervjuene viser at det er bevissthet rundt området hos alle bankene, men at de står overfor dels like og dels ulike utfordringer knyttet til å få integrert bærekraft som en del av deres kredittprosesser. Oppgaven danner et bilde av hvordan bærekraft inngår i praksis i dag, hvordan de ulike bankene vektlegger dette og de ulike bankenes fremtidsplaner på området. Ett av de viktigste funnene til oppgaven er at krav om bærekraft og samfunnsansvar må implementeres som en standard hos alle banker. Dersom alle bankene ikke har samme krav til bedriftene vil bankene ha en mindre avgjørende rolle, ettersom det vil være mulighet for bedrifter å skaffe finansiering andre steder, med lavere krav. Et annet moment oppgaven belyser som avgjørende er at det i større grad må stilles krav og legges til rette for bærekraft fra myndighetene sin side, for å unngå at bankene lider økonomisk tap av bærekraftige krav. Det viktigste fundamentet for å nå de bærekraftige målene vil være at bankene, myndighetene og bedriftene samarbeider om å nå disse målene.en
dc.description.abstractThe modern world is faced with large environmental and social challenges, and it is expected to a greater extent that the business sector takes its share of the responsibility for managing and meeting these challenges. The finance industry holds a peculiar position within this, as their awareness not only affects their own business, but also the businesses they choose to invest or lend to. The purpose of this study was therefore to investigate how Norwegian banks can play a decisive role in relation to this, by requiring sustainability for companies they choose to finance. Representatives from five different Norwegian banks were interviewed. Findings from the interviews show that there is awareness about environmental challenges among all banks, but that they are facing equal and partly different challenges related to getting integrated sustainability as part of their credit processes. The study forms a picture of how sustainability is included in practice today, how the various banks have emphasized this, and the various banks' future plans. One of the most important findings of this study is that requirements for sustainability and social responsibility must be implemented as a standard among all banks. If all banks do not have the same requirements for the companies, the banks will have a less decisive role, as it will be possible for companies to obtain funding elsewhere, with lower requirements. Another important aspect the study highlights is that demands must be made to a greater extent and facilitated from the government, in order to avoid that the banks suffer loss of sustainable requirements. The most important foundation for achieving the sustainable goals will be a cooperation between the banks, authorities and companies.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en
dc.subjectBærekraften
dc.subjectSamfunnsansvaren
dc.subjectESG-kraven
dc.subjectKredittvirksomheteren
dc.subjectUtlånspraksiseren
dc.subjectBankeren
dc.subjectNorgeen
dc.titleBærekraftig utlånspraksis: En kvalitativ studie av norske bankers integrasjon av bærekraft i kredittprosesseren
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel