Show simple item record

dc.contributor.advisorKundu, Tapas
dc.contributor.advisorStrønen, Fred
dc.contributor.authorMyhre-Andersen, Ida
dc.date.accessioned2019-05-15T05:33:51Z
dc.date.available2019-05-15T05:33:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7101
dc.descriptionMaster i økonomi og administrasjonen
dc.description.abstractI denne masteroppgaven tar jeg utgangspunkt i følgende problemstilling; «Fører økt konkurranse av Uber til et behov for endring av reguleringer i drosjemarkedet?», der formålet er å skape en diskusjon rundt et behov for endring av reguleringer ved å gi et helhetlig bilde av hva som forårsaker prisendringer, og om disse forsterkes med økt konkurranse fra Uber. Problemstillingen er bygd på eksisterende økonomisk teori, og oppgaven baseres derfor på en kvantitativ forskningsmetode. Jeg ønsker å utvide kunnskapen omkring hvilke faktorer som forårsaker prisendringer. Overordnet viser resultatene en prisstigning i tidsperioden 2011-2012. For å gi et helhetlig bilde av hva som forårsaker prisendringer utfører jeg en regresjonsanalyse der forklaringsvariablene deles inn i to referansekategorier, tidspunkt og antall passasjerer. I tillegg oppretter jeg Uber som en interaksjonsvariabel, for å se om økt konkurranse fra Uber forsterker prisendringene. Statistisk analyse i dataprogrammet RStudio viser at lengde på drosjetur gir størst utslag på pris, og varighet på drosjetur gir minst utslag på pris. Med økt konkurranse fra Uber forsterkes effekten av forklaringsvariablene ytterligere på prisendringer. Interaksjonsforholdet mellom Uber og drosjetur på kveldstid er mest interessant, ettersom effekten av økt konkurranse fra Uber påvirker pris i motsatt retning enn uten konkurranse. Alle forklaringsvariablene er statistisk signifikante som vil si at alle forklaringsvariablene påvirker pris. Regresjonsresultatene viser til hvilke faktorer som påvirker prisendringer i New York City, men datamateriale for prisendringer er ikke tilstrekkelig for å si noe om hvilke faktorer som påvirker prisendringer i Oslo. Anbefalinger til videre forskning er å utføre en regresjonsanalyse av drosjemarkedet i Oslo, for å se om de samme variablene forklarer prisendringer, om det er tilgjengelig data i fremtiden. Diskusjonen viser til at det bør foretas en avveining mellom nye konkurrenters og drosjeeieres interesser i forbindelse med utstedelse av drosjeløyver, for at Norge skal bli et konkurransedyktig samfunn. Jeg håper at masteroppgaven bidrar til en diskusjon rundt hvor vidt Uber opererer i gråsonen, og om det er et behov for endring av reguleringer.en
dc.description.abstractIn this master thesis, the following problem is addressed: "Does increased competition from Uber lead to a need for change of regulations in the taxi market?". The purpose is to create a discussion around the need for change in regulation by giving a comprehensive picture of what causes changes in prices, and if these are enhanced with increased competition from Uber. The problem is based on existing economic theory, and the thesis is therefore based on a quantitative research method. I want to extend the knowledge about the factors that causes price changes in the taxi market. Overall, the results display a price increase over the period 2011-2012. I performed a regression analysis where the explanation variables are divided into two reference categories, time and number of passengers, to provide a comprehensive picture of what causes changes in prices. In addition, I made Uber as an interaction variable to see if increased competition from Uber reinforces changes in price. In the computer program RStudio, statistical analysis shows that the length of the taxi rides results in the highest price, and the duration of the taxi ride results in the lowest price. With increased competition from Uber, the effect of the explanation variables is amplified further on price changes. The interaction effect between Uber and taxi rides during the evening is the most interesting, because the effect from increased competition from Uber affects price in the opposite direction than without competition. All explanation variables are statistically significant, meaning that all explanation variables affect changes in price. The regression results indicate which factors affect changes in price in New York City. However, data for changes in price are not sufficient to state what factors affect changes in price in Oslo. Recommendations for further research are to perform a regression analysis of the taxi market in Oslo to see if the same variables explain changes in price. To carry out further research, available data is necessary. The discussion indicates that a balance should be made between the interests of new competitors and taxis related to the problem with regulations, for Norway to become a competitive society. I hope that the master thesis contributes to a discussion about how Uber operates in the “gray zone” and whether there is a need for change in regulation.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten
dc.subjectUberen
dc.subjectDrosjemarkedeten
dc.subjectPrisen
dc.subjectReguleringen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.titleFører økt konkurranse av Uber til et behov for endring av reguleringer i drosjemarkedet? En komparativ studie av prisendringer i drosjemarkedet til Oslo og New York City.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record