Show simple item record

dc.contributor.advisorEkerholt, Kirsten
dc.contributor.authorRihti, Ia
dc.date.accessioned2019-05-13T05:16:53Z
dc.date.available2019-05-13T05:16:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7059
dc.descriptionMaster i psykisk helsearbeiden
dc.description.abstractDette er en masteroppgave i psykisk helsearbeid ved OsloMet - Storbyuniversitet. Som metode har jeg brukt kvalitativ forskning med vitenskapsteoretisk tilnærming i hermeneutikk og fenomenologi. Oppgaven belyser psykomotoriske fysioterapeuters erfaringer i arbeidsrettet rehabilitering (ARR). For å finne svar på forskningsspørsmålet mitt, har jeg intervjuet tre psykomotoriske fysioterapeuter med en semi-strukturert intervjuguide. Det meste av sykefraværet i Norge er på grunn av muskel-skjelettlidelser og psykiske sykdommer som depresjon og angst. Forskningen i den siste tiden viser at det er godt for helse å være i arbeid, både fysisk og spesielt psykisk. ARR har ikke som mål å gi behandling men den er en tverrfaglig intervensjon som hjelper deltakere til å opprettholde eller øke sin arbeidsevne. ARR opererer i knutepunktet mellom arbeid og helse. Norsk Psykomotorisk Fysioterapi (NPMF) derimot er en undersøkelses- og behandlingsmetode som opererer mellom fysisk og psykisk helse. Resultatet av min forskning er delt opp i tre hovedkategorier: «Hva ser psykomotoriske fysioterapeuter etter?», «Bevissthet» og «Samarbeid». Psykomotorikerne undersøkte og observerte deltakerne individuelt og i bevegelsesgrupper. Deres mål var å finne ut av deltakerens funksjonsevne psykisk, fysisk og sosialt, med tanke på tilbakeføring til arbeid. Kroppen ble oppfattet som bærer av informasjon. Som et rammeverk for deres forståelse lå salutogenese og kroppsfenomenologi. De brukte kroppsbevissthet, affekt-bevissthet, mentalisering og empowering som teknikker for å hjelpe deltakeren til å ta gode valg for sin helse både i arbeid og i livet generelt. Informantene opplevde de spesielle fagutrykkene og språket i NPMF som utfordrende og vanskelige å bruke i tverrfaglig samarbeid. De opplevde også at det var et gap mellom psykomotoriske fysioterapeuter og de andre faggruppene når det gjaldt forståelse av kroppen. Dette opplevde de også som utfordrende.en
dc.description.abstractThis is a thesis in the Master Programme in Mental Health Care in OsloMet – Oslo Metropolitan University. In the thesis I have used qualitative research with a hermeneutic and phenomenological approach as scientific method. The aim of the study is to describe the experiences of psychomotor physiotherapist in Vocational Rehabilitation (VR). To get an answer to my research question I have interviewed three psychomotor physiotherapists with a semi-structured interview form. Most of the sick leave in Norway is caused by musculoskeletal disorder and mental illnesses such as depression and anxiety. The latest research shows that to be at work itself has a positive effect on both physical and especially on mental health. VR is not a treatment for illness but a multi-professional intervention that helps participants to regain their work-ability. VR operates between medical and work interventions. Norwegian Psychomotor Physiotherapy (NPMP) on the other hand is an examination and a treatment tradition which operates between mental and physical health. The result of my research is divided in three main categories: “What do the psychomotor physiotherapist look for?”, “Awareness” and “Co-working”. The psychomotor physiotherapists examined and observed the participants both individually and in psychomotor movement groups. Their aim was to find out about the participants function both mentally, socially and physically, with return to work in focus. The body was understood as a bearer of information. Salutogenesis and the phenomenology of the body lies under as a framework for their understanding. They used body-awareness, affect-awareness, mentalization and empowerment as techniques to help the participants in VR to make good, healthy choices at work and in life in general. The informants found the special terms and language used in the NPMP as troublesome and difficult to use in multi-professional teamwork. They felt that there were a gap between the psychomotor physiotherapist and the other team members when it comes to understanding of the body. This was also experienced as challenging.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten
dc.subjectNorsk Psykomotorisk Fysioterapen
dc.subjectArbeidsrettet rehabiliteringen
dc.subjectMuskel-skjelettlidelseren
dc.subjectKroppsbevisstheten
dc.subjectMentaliseringen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Sosial- og arbeidspsykologi: 263en
dc.title"ET FRØ ER SÅDD" Psykomotoriske fysioterapeuters erafringer fra arbeidsrettet rehabiliteringen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record