Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBelsom, Einar
dc.contributor.authorRahimi, Sayed
dc.contributor.authorRøkke, Tor Gunnar
dc.date.accessioned2019-05-13T04:41:41Z
dc.date.available2019-05-13T04:41:41Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7056
dc.descriptionMaster i økonomi og administrasjonen
dc.description.abstractI denne oppgaven studerer vi verdsettelsesoppgaver skrevet av studenter på bachelor og masternivå på høgskoler og universiteter i Norge. Vi undersøker sammenhengen mellom studentenes treffsikkerhet i kursestimater og ulike karakteristikker ved studentene i et tidsrom på tolv måneder. Hensikten med oppgaven er å prøve å kartlegge hvilke studenter som verdsetter selskaper på Oslo Børs best, hvor definisjonen på best er et minst mulig avvik mellom predikert og faktisk aksjekurs. Basert på tidligere studier og forskningsartikler, definerer vi hypoteser for ulike variabler og bruker multippel regresjonsanalyse og deskriptiv statistikk til å bekrefte eller avkrefte hypotesene. Vi finner blant annet at studenter generelt er overoptimistiske ved at deres predikerte aksjekurs ofte er systematisk høyere enn den faktiske aksjekursen, noe som er i tråd med tidligere funn i studier utført på aksjeanalytikere. Vi finner ingen signifikant sammenheng mellom studentenes karakteristikker og deres verdsettelsesevner.en
dc.description.abstractIn this paper we study valuation papers written by students at bachelor and master's level in colleges and universities in Norway. We investigate the relationship between the students’ stock price predictions and the students’ characteristics in a twelve-month period. The purpose of this paper is to identify which students give the best company valuations on the Oslo Stock Exchange, where the definition of ‘best’ is the least deviation between the predicted and actual stock price. Based on previous studies and research articles, we define hypotheses for different variables, and we use multiple regression analysis and descriptive statistics to test the hypotheses. We find that students are generally overoptimistic, as their predicted stock prices often are systematically higher than the actual share price, which is in line with previous findings in studies conducted on equity analysts. We do not find a significant correlation between the students' characteristics and their valuation skills.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten
dc.subjectVerdsettelseen
dc.subjectStudenteren
dc.subjectOsloMeten
dc.subjectOslo Børsen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en
dc.titleHvilke studenter er best til å verdsette selskaper på Oslo Børs?en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel