Show simple item record

dc.contributor.advisorStrønen, Fred
dc.contributor.advisorQureshi, Muhammad Azeem
dc.contributor.authorTyseng, Marius
dc.contributor.authorUrdal, Marius
dc.date.accessioned2019-05-09T12:03:08Z
dc.date.available2019-05-09T12:03:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7040
dc.descriptionMaster i økonomi og administrasjonen
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å undersøke om det er et strategisk innenfra-ut- eller utenfra-inn-perspektiv som forklarer mest av variasjonen i lønnsomhet. Vi undersøker spesifikt de norske forholdene og bruker regnskapsdata for norske bedrifter i perioden 2008 til 2016. En gjennomgang av tidligere litteratur viser at det har blitt identifisert ulike variabler som har hatt påvirkning på variasjonen i lønnsomheten til selskaper. Disse variablene har vi kategorisert basert på om påvirkningen er bedrifts- eller bransjespesifikk. På denne måten måler vi om det er innenfra-ut- eller utenfra-inn-perspektivet som har hatt størst påvirkning på variasjonen i lønnsomheten. Vi knytter begrepet innenfra-ut til den bedriftsspesifikke effekten og begrepet utenfra-inn til den bransjespesifikke effekten. For å skille på de ulike bransjene følger vi NACE-standarden. Deretter gjennomfører vi statistiske analyser for å undersøke hvilken påvirkning effektene hadde på variasjonen i lønnsomhet for norske bedrifter i perioden 2008 til 2016. Forklaringskraften til variablene måles ved å benytte trinnvis regresjon for deretter å se på økningen i R2. Våre analyser viser at begge perspektivene har en betydning, men at den bedriftsspesifikke effekten er vesentlig større enn den bransjespesifikke. Resultatet er at den bedriftsspesifikke effekten har en forklaringskraft på 14,73% av variasjonen i lønnsomhet, mens den bransjespesifikke effekten har en forklaringskraft på 3,37% av variasjonen i lønnsomhet. Resultatet gir støtte til et strategisk innenfra-ut-perspektiv og blant annet ressursbasert teori. Vi har også foretatt analyser for å undersøke om det kan være en landsspesifikk effekt som forklarer variasjonen i lønnsomhet. Med bakgrunn i at vi kun gjennomfører en enkeltlandsstudie, er denne effekten undersøkt ved å bruke ulike landsspesifikke variabler som blant annet valutakurs og endring i bruttonasjonalprodukt. Den landsspesifikke effekten har imidlertid marginal forklaringskraft på variasjonen i lønnsomhet i våre modeller. Det er gjennomført to tilleggsanalyser som undersøker deler av datasettet. I den første analysen er datasettet inndelt etter selskapenes størrelse. Vi har i denne analysen delt datasettet i tre deler med like mange bedriftsårsobservasjoner. I den andre analysen har vi inndelt datasettet etter ulike bransjer. Resultatene viser at effekten av et innenfra-ut- og utenfra-inn-perspektiv varierer både når det kommer til bedriftenes størrelse og når det kommer til hvilken bransje bedriften er i.en
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine which of the two strategic perspectives, inside out or outside in, that explain most of the variation in profitability. We examine the Norwegian conditions by using accounting data for Norwegian firms from 2008 to 2016. A review of previous literature shows that different variables have been identified to have an impact on the variability in firm profitability. These variables have been categorized based on whether the impact is firm or industry specific. In this way, we measure whether it is the inside out or outside in perspective that has had the greatest impact on the variability in profitability. We associate the term inside out to the firm specific effect and the term outside in to the industry specific effect. We follow the NACE standard to distinguish between the different industries. Then we perform statistical analysis to investigate the impact the effects had on the variability in profitability for Norwegian firms in the period 2008 to 2016. The explanatory power of the variables is measured using stepwise regression, then looking at the increase in R2. Our analyzes shows that both perspectives are important, but the firm specific effect is greater than the industry specific effect. The results show that the firm specific impact has an explanation of 14.73%, while the industry specific effect has an explanation of 3.37% of the variability in profitability. The result provides support for a strategic inside out perspective and thus resource-based theory. Analysis have also been conducted to investigate whether there can be a country specific effect explaining the variability in profitability. Given that this is a single country study, this effect has been investigated using different country specific variables such as currency and gross domestic product. However, the country specific effect has marginal explanatory effects on the variability in profitability in our models. Two additional analysis have been conducted to examine parts of the dataset. The first analysis looks at the dataset by the size of the companies. In this analysis, we have divided the dataset into three parts with equal firm-year observations. In the second analysis, we have divided the dataset into different industries. The results show that the effect of the two perspectives varies both when it comes to the size of the companies and when it comes to which industry the company is classified in.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten
dc.subjectStrategien
dc.subjectBransjeen
dc.subjectRessursbasert teorien
dc.subjectLønnsomheten
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en
dc.titleInnenfra-ut- eller utenfra-inn-perspektiv? Hvilket strategisk perspektiv forklarte mest av variasjonen i lønnsomhet for norske selskaper i perioden 2008 til 2016?en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionacceptedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record