Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHennum, Nicole
dc.contributor.authorSkauen, Inger Elise
dc.date.accessioned2019-05-09T07:39:41Z
dc.date.available2019-05-09T07:39:41Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7026
dc.descriptionMaster i familiebehandlingen
dc.description.abstractDenne studien utforsker miljøterapeuters refleksjoner over å skulle yte kjærlig omsorgspraksis i en profesjonell setting på barnevernsinstitusjon. Gjennom en kvalitativ tilnærming har jeg intervjuet fem miljøterapeuter fra ulike institusjoner om deres opplevelse av hvordan og på hvilken måte kjærlighet kommer til syne i deres omsorgspraksis ovenfor ungdom på institusjon. Bakgrunnen for studiet er at ungdommer selv, gjennom Forandringsfabrikken (Barnevernsproffene 2016), har fremmet et ønske om å bli møtt med kjærlighet av ansatte i barnevernet. Mitt prosjekt søker kunnskap om hvordan miljøterapeuter imøtekommer det nye ”kjærlighetskravet”. Studien har følgende problemstilling: Hvordan opplever miljøterapeuter på barnevernsinstitusjon å utøve kjærlighet i profesjonell omsorg?” Med følgende forskningsspørsmål: Hvordan er miljøterapeutenes forståelse av en kjærlig omsorgspraksis på institusjonen? Hvilken betydning har systemisk tenkning i en miljøterapeutisk hverdag? Hvordan reflekterer miljøterapeutene rundt sin rolle som omsorgsutøver? I teoridelen har jeg har utforsket kjærlighetsbegrepet, og hvordan dette kan forstås i utøvelsen av omsorg i en profesjonell setting. Siden dette er en master i familiebehandling har jeg også ønsket å få en forståelse av fenomenet gjennom teorier som er velkjente innenfor det familieterapeutiske feltet, nemlig narrativ teori og systemisk tenkning. Bourdieus begrep habitus vil bli belyst, jeg trekker også inn begrep som situert omsorgspraksis og refleksivitet, samt det biopsykososiale vitenskapssynet. I tillegg kommer jeg kort inn på den traumesensitive omsorgen. Denne studien har således en tverrfaglig tilnærming som strekker seg mellom det biologiske, psykologiske og det sosiologiske fagfelt . Metodevalg og fremgangsmåte blir grundig presentert og diskutert, da jeg har ønsket å gjøre forskningsprosessen så transparent som mulig. Gjennom en tematisk analyse, og med et fenomenologiskhermeneutisk utgangspunkt presenteres så funnene. Miljøterapeutene understreker at de ønsker å vise kjærlighet ovenfor ungdommene, og de har forståelse for at ungdommene trenger nettopp dette for å utvikle seg og oppleve en god og trygg omsorg på institusjonen. For å få til dette, skiller informantene mellom en kjærlig følelse og en kjærlig handling. Hvordan kjærlighet framvises i praksien
dc.description.abstractThis study explores reflections made by residental care workers/therapists on how love is expressed in the professional residental care for young people. Through a qualitative research design I have interviewed five residental care workers on how and in what way love is explored an expressed. The background for this study is the statement made by youth who have received help from child welfare (Barnevernsproffene, 2016). They claim the need to be met with a loving attitude from social workers they ineract with. My dissertation seeks knowledge on how the residental workers accommodate and meet this new «demand for love». The main research-question is: -How do residental care workers present love for young people living in professional care? Other research-questions: -How do residental workers understand the concept of love in residental care? -What role does systemic thinking play in the everyday life for the residental workers? -How do the residental workers reflect about their role as a care giver? The theoretical part of the study contains reflexions on the concept of love. How it is expressed, and further how love is understood in residental work. This is a master thesis in family therapy, therefore I have used theoretical knowledge from the field of family therapy; narrative therapy and systemic thinking. The concept of Bourdieu`s habitus will be illuminated, I also reflect on the the meaning of situated practices, refleksivity and the biopsychosocial concept in understanding social science. In addition I have explored shortly the trauma treatment model used in the care for the youth. Hence, this study has an interdisciplinary approach including a biological, psychological and sociological framework for understanding. The method and approach used in this thesis is thoroughly presented and discussed aiming to do the research process open and transparant. The findings are presented through a tematic analysis, and a phenomenological-hermeneutical understanding. The residental workers emphasize that they want to express love in their care for the youth. They suggest that love is needed to be able to grow and develop, and feel safe in residental homes. How love is displayed is constantly and carefully balanced and evaluated through the use of professional, personal and theoretical skills and personal experience.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten
dc.subjectKjærligheten
dc.subjectBarnevernsinstitusjonen
dc.subjectOmsorgen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en
dc.titleDet handler om å skape et hjem. Kjærlig omsorgspraksis på barnevernsinstitusjonen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel