• Behandling, omsorg og pleie for døende sykehjemspasienter med covid-19 

   Eriksen, Siren; Grov, Ellen Karine; Lichtwarck, Bjørn; Holmefoss, Ingunn; Bøhn, Kjell; Myrstad, Christian; Selbæk, Geir; Husebø, Bettina (Tidsskrift for Den norske legeforening;Utgave 8, Journal article; Peer reviewed, 2020-04-23)
   Skrøpelige eldre med multisykdom har høy risiko for alvorlig sykdom og død ved smitte med koronavirus. Til forskjell fra «vanlig død» på sykehjem der det er tid til forberedelser, kan tilstanden endre seg raskt og gi ...
  • Eldre personers ernæring og matinntak ved et sykehjem – en pilotstudie 

   Sortland, Kjersti; Skjegstad, Grete; Berglund, Anna-Lena; Jansen, Lisbeth (Peer reviewed; Journal article, 2009)
   Background Studies have shown that elderly persons in nursing homes can be malnourished. Aim To find out whether elderly persons’ nutritional needs were covered, whether food was satisfactorily served, and whether nursing ...
  • Ensomhet blant eldre i hjemmesykepleien : hvordan kan sykepleieren gjennom en omsorgsfull relasjon bidra til å lindre ensomhet? 

   Salvati, Lisbeth G. (Bachelor thesis, 2017-06)
   Bakgrunn: Ensomhet og mangel på omsorg i helsevesenet er et faglig og samfunnsrelevant tema som vekker stor oppmerksomhet. Sykepleieren har plikt til å ivareta pasientens behov for helhetlig omsorg og bidra til å lindre ...
  • Ernæringsrelatert dokumentasjon er mangelfull i journaler til eldre i ernæringsmessig risiko 

   Gaustadnes, Lisa Mari; Høyem, Mari Hval; Molin, Marianne; Bye, Asta (Norsk Tidsskrift for Ernæring;Nr. 3, Journal article; Peer reviewed, 2020-09)
   Bakgrunn I «Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring» presiseres det at dokumentasjon knyttet til ernæring er viktig. Helsepersonell er pliktig å journalføre nødvendige opplysninger ...
  • Forebyggende sykepleie og antibiotikaresistens : hvordan kan sykepleier forebygge urinveisinfeksjoner hos eldre på sykehjem? 

   Grøsland, Lea Marie Kjelstrup; Krogsrud, Ragna Baklund (Bachelor thesis, 2017-03)
   Bakgrunn: Antibiotikaresistente bakterier er den største folkehelsetrusselen verden står overfor i dag. Samtidig er 5-6% av pasienter i norske sykehjem til en hver tid rammet av en nosokomial infeksjon, som igjen resulterer ...
  • Forebygging av leddkontrakturer hos eldre i sykehjem 

   Skyrud, Sidsel Thorkildsen (Bachelor thesis, 2017-06)
   Bakgrunn: Flere norske fagartikler indikerer at det er et behov for å sette fokus på aktivitet i eldreomsorgen (Granbo & Helbostad, 2006; Helbostad, 2005). I tillegg kan offentlige rapporter tolkes i retning av at det vil ...
  • Hvordan kan sykepleieren forebygge postoperativt delirium hos gamle med hoftebrudd? 

   Sparhell, Gro Solveig; Walderhaug, Jannicke (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Denne bacheloroppgaven handler om hvordan sykepleieren kan forebygge postoperativt delirium hos gamle pasienter. Å forebygge delirium er viktig av hensyn til pasienten selv, de pårørende og utfra et samfunnsøkonomisk ...
  • Oversettelse og kulturell tilpasning av Attentional Function Index (AFI) 

   Utne, Inger; Grov, Ellen Karine; Kjerland, Linn Elise; Rønning, Mette; Rodrigues-Aranda, Claudia; Rasmussen, Hege Lund; Løyland, Borghild (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Bakgrunn: Antall krefttilfeller blant eldre øker sterkt, og i forbindelse med behandlingen kan kreftpasienter være utsatt for kognitive endringer. Mange av dem som overlever kreft, får nedsatt oppmerksomhet og konsentrasjon ...
  • Prehospital delir: den som leter, skal finne 

   Bøe, Kristoffer; Hsiung, Morten; Johansen, Marius (Bachelor thesis, 2019)
   Delir er en akutt innsettende og fluktuerende forvirringstilstand hvor hjernens funksjoner svikter. Tilstanden er vanligvis forbigående, sees oftest sammen med somatiske sykdommer og er assosiert med negative utfall. ...
  • Tannhelse hos eldre pasienter i hjemmesykepleien : en tverrsnittsstudie 

   Fjæra, Brit; Willumsen, Toril; Eide, Hilde (Sykepleien Forskning;5 (2), Academic article, 2010)
   Studiens bakgrunn: Dårlig oral helse hos eldre kan få store konsekvenser for deres livskvalitet og helse. I dag har eldre en tannstatus preget av kroner, broer og implantater og dette vil stille store krav til godt munnstell ...
  • Underernæring hos eldre demenspasienter i hjemmesykepleien 

   Berget, Ingrid (Bachelor thesis, 2017-06)
   Bakgrunn for oppgaven: Jeg har jobbet i hjemmesykepleien i flere år, og sett at underernæring er en vanlig utfordring. Rundt 78000 mottak hjelp fra hjemmesykepleien. Ca. 10% av disse anslås å være underernært. Samtidig ...
  • Underernæring hos eldre hjemmeboende personer med demens 

   Rognstad, May Karin; Brekke, Idunn; Holm, Eva; Linberg, Cecilie; Lühr, Nina (Sykepleien Forskning;8(4), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Bakgrunn: Eldre personer med hukommelsestap er svært utsatt for underernæring. Tidligere studier har i hovedsak fokusert på pasienter som bor på institusjon. Hensikt: Hensikten med denne studien er å kartlegge og ...
  • Underernæring hos sykehjemsbeboere : sykepleierens forebyggende rolle 

   Wøien, Margrete (Bachelor thesis, 2017-06)
   Bakgrunn for oppgaven: Temaet for oppgaven ble valgt fordi det er kjent at eldre som bor på sykehjem har en større risiko for å bli underernært, og en for høy prosentandel lider av underernæring (Helsedirektoratet, 2010). ...
  • Vektdokumentasjon, kroppsmasseindeks,måltidsfrekvens og nattefaste blant eldre sykehjemsbeboere – en pilotstudie 

   Sortland, Kjersti; Gjerlaug, Anne Karine; Harviken, Gunn (Vård i Norden;33(1), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Background: Research shows that there is a high occurrence of malnutrition among elderly residents at nursing homes. In Norwegian nursing homes this is seen in the lach of sufficient rutines for weight registration and ...
  • Verdi av prehospital screening : screeningverktøy i den prehospitale tjenesten for å identifisere eldre med behov for økt helsehjelp 

   Nepomuceno, Michael; Ravndal, Gaute; Studsrud, Joachim Tony Skulstad (Bachelor thesis, 2018)
   Det er forventet en betraktelig økning av eldre i årene som kommer. I dag er antall eldre over 65 år i Norge er ca. 875 000, det er forventet at dette tallet vil doble seg innen år 2100 (Kirkevold, M., Brodtkorb, K. & ...
  • Verdig død på sykehjem og forberedende samtaler : finnes det en sammenheng 

   Andriessen, Marie Charlotte (Bachelor thesis, 2017-03)
   Bakgrunn: Utgangspunktet for oppgaven er interessen jeg har for eldre pasienter, som kommer av at jeg har jobbet med eldre mennesker i snart tre år. Fra før hadde jeg kunnskapen om at et stort antall eldre pasienter dør ...