• Arbeidsaktivering og sosialt medborgerskap - en litteraturstudie 

      Nordal, Anne Berit Hippe (Master thesis, 2021)
      Målet med denne oppgaven er å diskutere arbeidsaktivering i lys av sosialt medborgerskap. Casen jeg skal studere er Kvalifiseringsprogrammet fra 2007, et arbeidsrettet aktiveringsprogram for sosialhjelpsmottakere. Med ...