Show simple item record

dc.contributor.advisorReitan, Janne
dc.contributor.advisorCartridge, Linda
dc.contributor.authorStubbrud, Christina
dc.date.accessioned2019-01-11T14:21:24Z
dc.date.available2019-01-11T14:21:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6497
dc.descriptionMaster i estetiske fagen
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen vil bruke trearbeid i faget Kunst og håndverk som representant for å undersøke praktisk kunnskap og -kompetanse i grunnskolen. Med utgangspunkt i kvalitative forskningsintervjuer av informanter fra ulike nivåer i utdanningssystemet, vil jeg undersøke hvilken læring elevene får gjennom undervisning i trearbeid, hvordan man kan gjøre dette fagområdet mer praksisnært og hvordan trearbeid kan være et aktuelt fagområde i et fremtidsperspektiv. Med denne undersøkelsen ønsker jeg å bidra med å legitimere praktisk kunnskap i skole og samfunn der man ønsker å utdanne hele mennesket, og gi grunnskoleelever et bedre utgangspunkt for å kunne velge en praktisk yrkesvei i fremtiden. På bakgrunn av dette har jeg tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan kan trearbeid i Kunst og håndverksfaget bidra til å legitimere praktisk kunnskap og -kompetanse i grunnskolen? Innenfor kvalitativ samfunnsforskning er jeg inspirert av den refleksive metodologiske forskningstradisjonen, der jeg fokuserer jeg på å reflektere og tolke mitt empiriske materiale. Jeg har valgt å drøfte min problematikk med utgangspunkt i Bengt Molanders teorier rundt kunnskap i handling og læreprosesser i praksis. Her bruker jeg Molanders teoretiske perspektiver som verktøy for å undersøke mine informanters utsagn mer dyptgående. Samtidig bruker jeg Richard Sennetts teori om praktisk kunnskap og håndverk, for å drøfte trearbeid og praktisk kompetanse i skole og samfunn. Parallelt med Molander og Sennetts teorier, brukes også aktuelle skole- og samfunnspolitiske perspektiver, samt ideologiske, filosofiske og historiske synspunkt for å drøfte empirien ytterligere. Formålet med undersøkelsen er å se nærmere på hvordan den norske grunnskoleopplæringen gir dagens elever muligheten til å utvikle praktisk kompetanse gjennom trearbeid i faget Kunst og håndverk. Med et skrikende behov etter fagarbeidere i Norge og nedgradering av håndverk og praktisk kunnskap i skole og samfunn, ser man det store behovet for å sette inn tiltak for å bedre dagens situasjon.en
dc.description.abstractThis master thesis uses woodwork in the Norwegian compulsory school subject Art and Crafts, as a representative to examine practical knowledge in the educational system. The study is based on qualitative interviews with informants from different levels in the Norwegian educational system. I have used my empirical material to examine what kind of learning the pupils receives through woodwork, how one can make this area of expertise even more practice close and how woodwork can be applicable in a future perspective. With this project, I want to contribute to legitimize practical knowledge in the school system where the goal is to educate the whole human being, and therefore give the pupils a better opportunity to choose a practical career path in the future. The study is based on the following research question: How can woodwork in the Norwegian school subject Art and Crafts contribute to legitimize practical knowledge and -competence in primary education? Within the qualitative field of research, I am inspired by the reflexive methodological tradition, where my main goal is to interpret and reflect within the empirical material. Further I use the theories of Bengt Molander about knowing-in-action and practical learning processes, and Richard Sennetts theories about craftmanship and practical knowledge to discuss my material. In addition, I use relevant socio-political perspectives with ideological, philosophical and historic point of views, to shed light on my field of research. The main purpose with this project, is to examine how the Norwegian primary education can give todays pupils the opportunity to develop practical competence through woodwork in Arts and Crafts.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.subjectTrearbeideren
dc.subjectPraktiske kunnskaperen
dc.subjectPraktisk kompetanseen
dc.subjectHåndverken
dc.subjectGrunnskoleren
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Kunsthistorie: 120::Folkekunst, kunsthåndverk: 123en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en
dc.titleTrearbeid og praktisk kunnskap i grunnskolen: Å utdanne hele mennesketen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record