Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAkerø, Marit
dc.contributor.advisorKlæbo, Kirsten
dc.contributor.authorStrand, Ingri
dc.date.accessioned2018-04-13T07:32:58Z
dc.date.available2018-04-13T07:32:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5879
dc.descriptionMaster i estetiske fagen
dc.description.abstractDenne mastergradsavhandlingen undersøker hvordan digitale verktøy brukes i Kunst og håndverk, samt hvilke forklaringer som kan ligge bak denne bruken, i grunnskoler med og uten en spesiell digital satsning. Bakgrunnen for undersøkelsen er at stadig flere skoler og kommuner satser på det digitale og gir uttrykk for at elevene skal bruke digitale verktøy i alle fag, mens Kunst og håndverksfaget er lite synlig i kommunikasjonen rundt satsningen. Jeg ønsket derfor å undersøke hvordan den digitale satsningen kommer til syne i Kunst og håndverk, som er et fag der elevene ifølge en rekke undersøkelser sjelden får bruke digitale verktøy. Med dette som utgangspunkt har jeg formulert følgende problemstilling: Hva forteller lærere i Kunst og håndverk om sin bruk av digitale verktøy i faget, og hvilke forklaringer ligger bak? Kritisk realisme som vitenskapsteoretisk ståsted har utgjort undersøkelsens ramme, og har blitt benyttet i formulering av problemstilling og forskningsstrategi, samt i drøftingens struktur. Problemstillingen er søkt besvart gjennom blandet metode, bestående av en kvantitativ spørreundersøkelse og fem kvalitative intervju, hvor Kunst og håndverkslærere har blitt spurt om hvordan de bruker og hva de tenker omkring digitale verktøy i faget. Først presenteres hva lærerne forteller om sin bruk av digitale verktøy i undervisningen og videre de ulike årsaksforklaringene til denne bruken. Funnene fra undersøkelsen drøftes videre i lys av relevant teori. Hensikten er å skape en diskusjon om hva faget skal inneholde og hvilken rolle digitale verktøy skal ha i faget, samt peke på tiltak som kan bidra til at digitale verktøy tas i bruk.en
dc.description.abstractThis master thesis examines how digital tools are used in Art and crafts, as well as causal explanations that may lie behind this use, in primary schools with and without a priority focus on ICT. An increasing number of schools and municipalities focus on ICT and express that their students use digital tools in every subject, while the Art and crafts subject is barely visible in the communication around the initiative. Based on this, I wanted to examine how the priority focus on ICT is apparent in Art and Crafts, which is a subject where pupils, according to numerous studies, rarely get to use digital tools. On this basis, I have formulated the following thesis question: What do teachers in Arts and crafts tell about their use of digital tools in the subject, and what causal explanations lie behind? Critical realism forms the thesis’ scientific framework, and has been used in formulating the thesis question and research strategy, as well as structuring the discussion. The thesis question is sought answered through mixed methods, consisting of a quantitative survey and five qualitative interviews, where Art and crafts teachers have been asked about their use and thoughts about digital tools in the subject. Firstly, the teachers statements about how they use digital tools is presented, continuing with the various causal explanations for this use. The findings of the research are discussed in the light of relevant theory. The purpose is to create a discussion about what the subject should contain and what role digital tools should have in the subject, as well as pointing out measures that may contribute to the use of digital tools.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.subjectDigitale verktøyen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Kunsthistorie: 120::Folkekunst, kunsthåndverk: 123en
dc.subjectKunst og håndverken
dc.titleDigitale verktøy i Kunst og håndverk - Læreres undervisningspraksis, muligheter og begrensningeren
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel