Show simple item record

dc.contributor.authorLyngvær, Linnéa
dc.date.accessioned2018-04-11T11:29:18Z
dc.date.available2018-04-11T11:29:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5871
dc.descriptionMaster i estetiske fagen
dc.description.abstractMasterprosjektets tema er innsikt i skapende prosesser, med hensikt å undersøke hva som kan oppstå i skapende prosesser og betydningen av dokumentasjon i slike forløp. Den todelte problemstillingen er: 1) Hvordan kan systematisk dokumentasjon gi bedre innsikt i et skapende prosessforløp med portrett-tegning som case? 2) Hvilke fordeler og utfordringer kan oppstå gjennom systematisk dokumentasjon i et skapende prosessforløp? Målet er å få en førstehåndserfaring som faglærer i design, kunst og håndverk i noe som kan være et bidrag både til min egen kompetanse og til andre lærere i fagfeltet. Dette i form av ny innsikt eller relevant kunnskap når det gjelder skapende prosesser og dokumentasjon som et verktøy i skapende prosesser. Sentrale elementer vil være forståelse, refleksjon, verbalisering, læring og rammer. Avhandlingen har benyttet en kombinasjon av research-by-design og casestudie for å belyse problemstillingen, og bruker en kvalitativ og performativ forskningsmetode. Jeg har avgrenset arbeidet til å være konsentrert rundt systematisk verbal og visuell dokumentasjon av eget praktisk-estetisk arbeid, og utgangspunkt for konstruksjoner og tolkninger som oppstår er (dokumentasjon av) eget praktisk-estetiske arbeid i form av portrett-tegning. Studien støtter seg til et hermeneutisk perspektiv og refleksiv metodologi.en
dc.description.abstractThe theme of this Master project insight into creative processes, with intent to examine what may occur in the creative process and the role of documentation in such proceeding. The two-part research question is: 1) How can systematic documentation give insight into a creative process with portrait-drawing? 2) What benefits and challenges can arise through systematic documentation of a creative process? The projects intention is to get a first-hand experience as a lecturer in the aesthetic field, which could be a contribution both to my own expertise and to other teachers in the field, in terms of new insights or knowledge relevant when it comes to creative processes and documentation as a tool in the creative process. Key elements will be understanding, reflection, verbalizing, learning and framework. The thesis has used a combination of research-by-design and case study to elucidate the problem, using a qualitative and performative research method. I have defined the work to be concentrated around the systematic verbal and visual documentation of my own practical-aesthetic work, and starting point for the construction and interpretation that arises is (documentation of) my own practical and aesthetic work in the form of creating a portrait-drawing. The study relies on a hermeneutic perspective and reflexive methodology.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.subjectPortrett-tegningen
dc.subjectSystematisk dokumentasjonen
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Kunsthistorie: 120::Folkekunst, kunsthåndverk: 123en
dc.titleEn skapende prosess - refleksjon gjennom prosessdokumentasjonen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record