Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorChristensen-Scheel, Boel
dc.contributor.advisorVestby, Nina
dc.contributor.authorAasgaard, Oda
dc.date.accessioned2018-03-19T13:09:36Z
dc.date.available2018-03-19T13:09:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5766
dc.descriptionMaster i estetiske fagen
dc.description.abstractSosiale media utfordrer de tradisjonelle mediene som arena for kommunikasjon, formidling, markedsføring og dialog. Den digitale teknologien har gjort oss til delaktige aktører, vi er alle potensielle produsenter av innhold. Siden sosiale medier er kanaler publikum selv velger å oppsøke, må kunstinstitusjoner gjøre seg fortjent publikums oppmerksomhet. Det handler om troverdighet og hvem publikum ønsker å lytte til. Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie av hvordan et utvalg nordiske kunstinstitusjoner bruker ulike strategier for å oppnå dialog og deltakelse med sitt publikum på det sosiale media Instagram. For å besvare problemformuleringen har jeg brukt casestudie med halvstrukturerte intervjuer og diskursanalyse for å vektlegge språkets betydning i og et utvalg Instagramposter. Dette innebærer fokus på kunstinstitusjonens relasjon til publikum som sosial arena, viktigheten av å tale passende i forhold til mediet og kunstformidling i et brukerstyrt media. Tematiseringen er både induktivt og deduktivt utarbeidet. Dels er de empirisk fundert ut ifra forståelsen av dataenes meningsinnhold, dels er de konstruert med bakgrunn i det valgte teoretiske rammeverket. Analysen viser at institusjonene benytter ulike strategier, hvor jeg har trukket ut de strategiene som kommer tydeligst fram av studiens datamateriale: Digitale møter med kunstinstitusjonen som opplevelsesarena og sosial møteplass, Instagram som tilnærming til brukerstyrt påvirkning, og: verksorienterte formidling av kunst på Instagram. Disse funnene blir diskutert i lys av teorier om kunstformidling og kunstteori, og tidligere forskning på hvordan sosiale medier brukes på kunstinstitusjonene.en
dc.description.abstractSocial media challenges the traditional media as arena for communication, marketing and art teaching. The digital technology has shaped us into interactive partners, we are all potential producers of content. Seeing as social media are channels that the audience themselves choose to consult, must businesses make themselves deserved to the audiences’ attention. It is about credibility, and who the audience want to listen to. This master thesis is a qualitative study of how a selection of Nordic art institutions use different strategies to achieve communication and participation with their audience on the social media Instagram. Research shows that social media challenges and expands art museums’ traditional communication channels with their audience, mainly art teaching/mediation and marketing. To answer my problem formulation I have used case study and discourse analysis, to emphasize the value of language in half-structured interviews and a selection of Instagram posts. This involves focusing on the art institutions’ relations to the audience as social arena, the importance of appropriate speaking for the media and art teaching in a user-controlled media. The analysis shows that the institutions use different strategies: Digital meeting with art institutions as experience arenas and social meeting places, Instagram as including space between institutions and audience, and artwork oriented teaching of art. These findings will be discussed in light of theories about art teaching and art theory and previous research on how social media are used in art institutions.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.subjectSosiale medieren
dc.subjectKunstinstitusjoneren
dc.subjectDialogen
dc.subjectKunstformidlingen
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Databaser og multimediasystemer: 428en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Kunsthistorie: 120::Maleri, tegning, grafikk: 122en
dc.titleKunstinstitusjoners bruk av Instagram -en casestudie av hvilke strategier et utvalg nordiske kunstinstitusjoner bruker på det sosiale media Instagramen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel