Show simple item record

dc.contributor.advisorFjesme, Sturla Lyngnes
dc.contributor.authorRagnarsson, Lina Mari
dc.contributor.authorBåreim, Henny
dc.date.accessioned2018-01-23T13:21:07Z
dc.date.available2018-01-23T13:21:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5557
dc.descriptionMaster i økonomi og administrasjonen
dc.description.abstractDet antas gjerne at venturekapital-støtte vil bidra til en positiv verdiutvikling for et selskap. Generelt sett gis det ikke noe entydig bilde av dette, som vi kan se hos Jain og Kini (1995) og Gompers og Lerner (2001), hvor påvirkningen enten er positiv eller negativ. Mens derimot for teknologiselskaper spesielt, er forskningen mer entydig, og litteraturen er enige om at det kan forventes negativ avkastning etter notering (se eksempelvis Lerner, 1994). Vi har derfor valgt å gjennomføre en egen forskning, med utgangspunkt i data bestående av 182 nye noterte selskaper på Oslo Børs i tidsperioden 1994-2007. Samtidig forsøker vi å si noe om venturekapitalistenes timingferdigheter. Vi dokumenterer signifikante resultater, og sier at venturekapital, i kortsiktig perspektiv, har negativ effekt på avkastning. Det er også uavhengig av om det er et teknologiselskap eller ikke. Ut fra vårt utvalg, mener vi å forstå at venturekapital-selskaper, har mest fokus på kortsiktig avkastning enn langsiktig verdiutvikling. Det betyr at innhenting av denne typen kapital ikke tilfører merverdi til selskapet, i form av høyere avkastning for eierne. For investorer med et kortsiktig perspektiv, er det gunstig å unngå investeringer hvor et selskap har blitt støttet med venturekapital.en
dc.description.abstractIt is likely to believe that venture capital will contribute to a positive value development for a company. In general, there is no clear picture of this, as we can see from Jain and Kini (1995) and Gompers and Lerner (2001), where the returns after listing is either positive or negative. While, in particular, for technology companies, research is more unambiguous, and literature agrees that negative returns can be expected after listing (see, for example, Lerner, 1994). We have therefore chosen to carry out our own research, based on data consisting of 182 new listed companies on the Oslo Stock Exchange in the period 1994-2007. At the same time, we try to say something about the venture capitalists' timing skills. Our survey documents significant results, saying that venture capital, in the short term, has a negative impact on returns. It is also independent of whether it is a technology company or not. Based on our selection, we mean to understand that venture capital companies have the most focus on short-term returns than long-term value development. This means that the acquisition of this type of capital does not add value to the company, in the form of higher returns for the owners. For investors with a short-term perspective, it is beneficial to avoid investments where a company has been funded with venture capital.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.subjectBørsnoteringeren
dc.subjectAvkastningen
dc.subjectMarkedstimingen
dc.titleEn Studie om Venturekapital, Børsnoteringer og Avkastning på Oslo Børsen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record