Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBreuning, Karl Joachim
dc.contributor.authorLuhr, John Henrik Beenfeldt
dc.contributor.authorKjeilen, Sebastian Andre Halhjem
dc.date.accessioned2018-01-23T13:07:56Z
dc.date.available2018-01-23T13:07:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5552
dc.descriptionMaster i økonomi og administrasjonen
dc.description.abstractMålet med denne oppgaven er å forstå hvordan ulike dimensjoner av avstand kan påvirke kunnskapsdeling og skape klyngeliknende effekter. Vi har brukt kvalitativ metode for å undersøke et komparativt case mellom to mindre IT-selskaper (A og B) og en større forsikringsbedrift i maritim sektor (C). Oppgavens empiriske bidrag kommer fra et strukturert litteratursøk og tolv semi-strukturerte intervjuer. Vi har åpnet klyngebegrepet og kommet frem til andre avstandsdimensjoner som påvirker kunnskapsdeling. Vår forskning viser at klyngeliknende effekter ser ut til å oppstå når man har riktig mengde kognitiv, sosial og kulturell nærhet. Hva som er den riktige avstanden i de ulike dimensjonene er vanskelig å si i praksis, ettersom for høy avstand gir dårlig kommunikasjon og for lav avstand kan føre til “lock-in” effekter. Riktig mengde kognitiv, sosial og kulturell nærhet ser ut til å tilrettelegge for effektiv kunnskapsdeling, samtidig som det kan kunne skape synergieffekter. Videre kom det tydelig fram hvordan etisk nærhet fungerte som en hygienefaktor for å dele taus kunnskap og kunne samarbeide effektivt. Dermed kan dette vurderes som en egen avstandsdimensjon. Som et resultat av våre funn har vi fremstilt ti ulike proposisjoner. Dette kan utfordre klyngebegrepet og betydningen av geografisk nærhet. Ved å undersøke om andre avstandsdimensjoner kan opptre som substitutter for den geografiske avstanden, kan det være mulig å oppnå klyngeliknende effekter. Dermed kan vi berike forståelsen av samspillet mellom de ulike avstandsdimensjonene. Dette vil kunne bidra til å legge til rette for en mer effektiv kunnskapsdeling på tross av større geografisk avstander. Dette er av stor interesse ettersom mye av tidligere teori er utdatert på grunn av økt globalisering og utvikling av måten vi bruker nye IT-systemer.en
dc.description.abstractThe object of this thesis is to gain understanding concerning how different dimensions of proximity contribute to sharing of knowledge and if they can grant effects similar to clusters. We used a qualitative method to analyze a comparative case between two small IT-companies (A og B) and a large maritime insurance company (C). The empirical contribution of the thesis comes from a structured literature study and twelve semi-structured interviews. By opening the cluster black box, we have identified other dimensions of proximity which affect knowledge sharing. The research in this thesis unveils how cognitive, social and cultural proximity might cause cluster-like effects. What exact amount of proximity required in these dimensions is hard to identify in practice, as too large amounts of distance causes poor communication, and too much proximity causes “lock-in” effects. A right amount of cognitive, social and cultural distance enables effective knowledge sharing, and at the same time creates synergy. Furthermore, we identified a potential hygiene factor in ethical proximity, which enabled sharing of tacit knowledge and effective collaboration. This might be considered a dimension of proximity of its own. This led us to ten propositions regarding our findings. This might challenge the importance of geographical proximity as a factor in clustering theory. By examining if dimensions of proximity might act as substitutes for geographical proximity, we can reveal if these dimensions might create cluster-like effects. Thereby we can enrich our understanding of the interplay between different dimensions of proximity. This might contribute to understanding how knowledge is shared effectively over large geographical distance. Globalization and development in how we use new and improved IT-systems might have somewhat outdated older theory on the field, which makes this an interesting topic.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.subjectBusiness Strategien
dc.subjectGlobale Networken
dc.titleAvstanders innvirkning på kunnskapsdeling. En kvalitativ studie om hvordan ulike dimensjoner av avstand kan påvirke kunnskapsdeling og skape klyngeliknende effekteren
dc.title.alternativeen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel