Show simple item record

dc.contributor.advisorSandbæk, Mona
dc.contributor.authorHammer, Siri Elisabeth Sandvik
dc.date.accessioned2011-02-02T11:59:21Z
dc.date.available2011-02-02T11:59:21Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/552
dc.descriptionMaster i sosialt arbeiden_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler sosialarbeideres beslutningsprosesser når de befinner seg i etiske dilemmaer. Hvilke forhold påvirker deres beslutningsprosesser og hvordan påvirker disse forholdene handlingsvalgene som tas? Kvalitative intervjuer med seks sosialarbeidere dannet det empiriske grunnlaget for studien. Sosialarbeidernes erfaringer i praksisfeltet og møte med etiske dilemmaer har blitt utforsket, tolket og reflektert over. Oppgavens hovedhensikt er å bidra til kunnskapsutvikling om hvordan ulike forhold kan ha betydning i beslutningsprosessen frem mot et handlingsvalg. Økt kunnskap om hvordan sosialarbeidere påvirkes i sin handlingspraksis er viktig for å kunne legge til rette for videreutvikling av den praktiske dømmekraften på en slik måte at etisk refleksjon får en tydelig definert plass i sosialt arbeids praksisfelt. Studien har sitt teoretiske utgangspunkt i deler av Michel Foucaults arbeid og Mitchell Deans tolkning av Foucaults arbeid. Foucaults begrep governmentality beskriver en moderne form for styring som påvirker alle deler av menneskelivet, og viser derfor en relevans for sosialt arbeids praksisfelt. Jeg benytter begrepene makt og styring i tilnærmingen til hvordan sosialarbeiderne styrer og blir styrt i sine handlingsvalg, samt hvordan de styrer sine brukere. Videre benyttes Aristoteles’ intellektuelle dyder episteme, techne og fronesis, og Hans-Georg Gadamers tolkning av Aristoteles’ techne og fronesis, teknisk og moralsk kunnskap. Det teoretiske rammeverket brukes som en tilnærming til å forstå hva som ligger til grunn for handlingsvalgene som gjøres i praksis. Bearbeiding av empirien har handlet om gjentatte tekstlesninger og tolkninger av informantenes fortellinger. Det analytiske blikket har fokus på hvordan makt og styring innskriver seg i sosialarbeidernes tankemåter og handlinger, samt hvordan de to kunnskapsformene techne og fronesis i praksis tillegges ulik vekt i utøvelsen av praktisk dømmekraft. Gjennom fokus på kompleksiteten i praksisfeltet kan det ses at lovverk og skjønnsutøvelse er overordnede forhold av betydning. Skjønnsutøvelsens situasjonsbetingede og kontekstuelle art blir tydeliggjort gjennom forhold som kollegial drøfting, etikk og verdier samt betydningen av tid. Oppgaven viser hvordan styring kan fremstå som en vesentlig del av sosialt arbeid og hvordan praktisk dømmekraft har stor betydning for handlingsvalgene som gjøres. Jeg stiller spørsmål om profesjonen sosialt arbeid trues av effektivitetskrav og stramme økonomiske rammer i NAV, og med bakgrunn i dette argumenterer jeg for at etisk refleksjon må få en større plass i NAV, både for å bevare profesjonen og brukernes rettigheter.nob
dc.description.abstractThis master thesis deals with social workers’ decision making when they find themselves in ethical dilemmas. Which conditions affect our decision making and how does these conditions affect the choices of action that are made? Qualitative interviews with six social workers formed the empirical basis for the study, and social workers' experiences in the practice field and dealing with ethical dilemmas has been explored, interpreted and reflected upon. The task's main purpose is to contribute to developing knowledge about the conditions that have significance in the decision-making process towards choice of action, and at the same time show how the conditions carry weight in these processes. Increased knowledge about how social workers are affected in executing their practice is important in order to facilitate the further development of the practical judgment in such a way that the ethical reflection gets clearly defined in the practice field. The study finds its theoretical starting point in parts of Michel Foucault's work and Mitchell Deans’ interpretation of Foucault. Foucault's concept governmentality describes a modern form of governance that affects all parts of the human life and therefore carries relevance for social work practice. The corresponding concepts of power and government are used as an approach to study how social workers controle and are guided in their choices of action, as well as how the social workers govern the users of social services. Further the study uses Aristotle's intellectual virtues, episteme, techne and fronesis and Hans-Georg Gadamers understanding of Aristotle's techne and fronesis, i.e. technical and moral knowledge. The terms are used as an approach to understand choices of action made in social work practice. Working with the empirical data I have done text readings and interpretations of the informant’s storytelling. The analytical insight is based on how governance and power is a part of social workers’ mentality and actions, and how the two forms of knowledge, techne and fronesis, are given different weight in the exercise of practical judgment. The analysis shows through focus on the complexity of the practice field, that law and discretion practice is the overall conditions of importance. The discretional practice’s situational and contextual art is made clear through conditions such as collegial discussion, ethics and values as well as the importance of time. The thesis shows how governance can emerge as an essential part of social work, and how practical judgment has great significance for the choices of action that are made. I question whether the social work profession is threatened by the efficiency requirements and tightening of the financial framework in NAV, and I argue for the need of ethical reflection as a greater part in NAV, both to preserve the social work profession and the users' rights.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo. Avdeling for samfunnsfagen_US
dc.subjectBeslutningsprosesseren_US
dc.subjectEtikken_US
dc.subjectEtiske dilemmaeren_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US
dc.titleBalansekunst : en studie av sosialarbeideres beslutningsprosesser i sosialt arbeids praksisfelten_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record