Show simple item record

dc.contributor.advisorLutnæs, Eva
dc.contributor.advisorCartridge, Linda
dc.contributor.authorRøise, Susanne M.
dc.date.accessioned2018-01-17T08:22:23Z
dc.date.available2018-01-17T08:22:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5487
dc.descriptionMaster i estetiske fagen
dc.description.abstractBakgrunnen for denne avhandlingen har vært et ønske om å belyse hvordan lærere i Kunst og håndverk benytter seg av faggrupper som er på Facebook. Målet med avhandlingen har vært å kartlegge stemmer fra gruppene og undersøke om det kan bidra til å belyse noen av deres utfordringer i arbeidet som Kunst og håndverkslærere. I undersøkelsen har jeg sett på innhold i tre ulike grupper på Facebook som henvender seg til lærere i Kunst og håndverk gjennom en periode på fire uker. I tillegg har jeg intervjuet administratorer og aktive medlemmer i de ulike gruppene for å få en bedre innsikt i deres refleksjoner knyttet til bruk og hensikt av gruppene. Med det utgangspunktet har jeg jobbet med en todelt problemstilling: Hvordan kan gruppene på Facebook fungere som faglige fellesskap for lærere i Kunst og håndverk? Hvordan kan innhold og refleksjoner rundt bruk av grupper på Facebook knyttes til Kunst og håndverklærernes arbeidssituasjon? Undersøkelsen viser at de synlig aktive medlemmene bruker gruppen som en måte å få innspill på egen praksis, utveksle erfaringer, inspirasjon til undervisningsopplegg og utvide eget fagmiljø. Empirien fra undersøkelsen tyder på at bruk av gruppene hovedsakelig er knyttet opp til undervisningsplanleggingen av faget, og i mindre grad knyttet til den følelsesmessige delingen slik tidligere studier av nettbaserte fellesskap mellom lærere viser. Ved hjelp av et sosialkonstruktivistik syn på forhandling av mening belyses det hvordan medlemmene i undersøkelsen kan ha et ulikt utbytte med å delta aktivt i gruppene. For noen av medlemmene kan bruk av gruppene ses som et faglig supplement, mens for andre kan det tyde på at gruppene brukes som en faglig ressurs i mangel på noe annet. Det gjensidige engasjementet som i følge Etienne Wenger er en forutsetning for det lærende fellesskap gjør Facebookgruppene til en lite egnet arena for faglige fellesskap. Funnene fra undersøkelsen kan bidra til å synliggjøre den omfattende tiden lærere i faget bruker til undervisingsplanlegging. Som en praktisk tilnærming til arbeidet med denne teksten har jeg brukt tegning som et verktøy for å visualisere tematikken i avhandlingen. Disse tegningene er ment å være en kommentar basert på overdrivelse og humor hvis mål er å underbygge tematikken som forløper seg gjennom avhandlingen. Dette utgjør den visuelle presentasjonen av avhandlingen.en
dc.description.abstractThe reason for this thesis is to showcase how art and craft teachers use academic communities on social media.(and their role as a supporting learning tool in their profession.) The aim of the dissertationhas been to map the voices of these particular groups and investegate wheter it can be helpful to highlight some of the challenges in the work of arts and craft teachers. It also discusses how or if social media groups can be used as a learning tool for the learners themselves. In the survey i have looked at the content if three different groups on Facebook, all of whom are aimed at teachers in the arts and crafts field, for a period of four weeks. In addition to mapping, i have interviewed administrators and active members from the different groups to gain a better insight into their reflections related to use and purpose of the groups. On this basis, i have worked with the following issue: How does the groups at Facebook aimed at teachers in art and crafts field work as a professional community? How can the content and reflections gained from the use of online communities, specifically Facebook, be linked to art and crafts teachers work situation? The survey shows that the active members of the groups use the forum as a way to discuss and gain insight into their own practice. They exchange expiriences and use the community as a source of inspiration, for teaching plans, and expanding their own academic community. The empirical study of my research suggests that the use of these groupsare mainly linked to the teaching-planning of the subject, and lesser to a extent related to the emotional sharing, as former online community studies among teachers have shown. By using a social constructivist concept of learning, i have highlighted how the members i have been in contact with, may have different benefits from participating actively in the groups. For some members, the use of the groups can be seen as a professional supplement, while for others may indicate that the groups are used as an actueal professional resoursce in the abscene of other adequate alternatives. Owever, since the mutual commitment- wich according to Etienne Wenger is a prerequisite for the learning community-, is very much lacking in these Facebook groups, the groups prove unfit as an actual professional arena, and work mainlu as a supplemenet. The findings from the survey may help highlight the teachers need for fore time to plan the curriculum. I have used drawing as a tool to visualize the themes of the dissertation. These drawings are intended to be a comment base don exaggeration and humor whose aim is to substantiate the different topics in the dissertation. This will constitute the visual presentation of the dissertation.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.subjectlærereen
dc.subjectkunst- og håndverken
dc.subjectfacebooken
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en
dc.title«Sammen på nett» - En undersøkelse av tre Facebookgrupper for kunst og håndverkslærereen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionacceptedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record