Show simple item record

dc.contributor.advisorJerpseth, Heidi
dc.contributor.authorRytir, Anne-Lene Karlsen
dc.date.accessioned2017-12-12T08:53:23Z
dc.date.available2017-12-12T08:53:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5404
dc.descriptionMaster i empowerment og helsefremmende arbeiden
dc.description.abstractBakgrunn: Tema i studien er kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og pasientens perspektiv på mestring. KOLS en folkehelseutfordring nasjonalt og globalt. Mer enn 200.000 nordmenn er rammet av KOLS. I Nasjonal helse- og sykehusplan (2015) er et av hovedmålene å styrke pasientens rolle i helsevesenet, og pasientperspektivet vektlegges. Dette er i tråd med prinsippene i empowerment, der maktomfordeling, medvirkning og anerkjennelse av pasienten som ekspert på seg selv står sentralt. Hensikt: Formålet med studien var å innhente pasienterfaringer for å belyse pasientenes perspektiv og forståelse av begrepet mestring. I refleksjonsoppgaven var formålet å belyse forforståelsens betydning i eget prosjekt. Hensikten var å fremskaffe kunnskap om mestring fra pasientens perspektiv. Teoretisk forankring: I studien dannet Lazarus og Folkmans mestringsteori og teori om empowerment det teoretiske grunnlaget. I refleksjonsoppgaven dannet teori om hermeneutikk og forforståelse et viktig grunnlag for drøfting av forforståelsens betydning i masterprosjektets ulike faser. Metode: Studien har et eksplorativt og deskriptivt design med hermeneutisk fenomenologisk tilnærming. Kvalitativ tilnærming med individuelle semistrukturerte intervju ble benyttet for datainnsamling. I refleksjonsoppgaven drøftes forforståelsens betydning gjennom hele forskningsprosessen. Refleksjonsoppgaven er en litteraturstudie. Funn: Funnene peker på at deltakernes forståelse av begrepet mestring i stor grad var knyttet til det å kunne være aktiv, det å ha en følelse av å lykkes og det å sette seg mål som var realistisk å oppnå. Masterstudents forforståelse har hatt stor betydning i arbeidet med prosjektet. Konklusjon: Funnene viste at deltakerne har en opplevelse av hva mestring er for dem. Funnene samsvarer med eksisterende teori om mestring. Forforståelsen var av stor betydning i arbeidet med studien og har trolig vært en styrke. Likevel er det mulig at forforståelsen i noen grad har ført til forhastede slutninger.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeiden
dc.relation.ispartofseriesMAPO;2017
dc.subjectKOLSen
dc.subjectMestringen
dc.subjectEmpowermenten
dc.subjectForforståelseen
dc.subjectFenomenologien
dc.subjectHermeneutikken
dc.subjectPasientens perspektiven
dc.subjectPasienteren
dc.titlePasientens perspektiv på mestring relatert til å leve med kronisk obstruktiv lungesykdomen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record