Show simple item record

dc.contributor.advisorRønnestad, Michael Helge
dc.contributor.authorFjeldstad, Tor
dc.date.accessioned2010-11-26T09:58:18Z
dc.date.available2010-11-26T09:58:18Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/529
dc.descriptionMaster i sosialt arbeiden_US
dc.description.abstractMed denne oppgaven ønsker jeg å bidra til å belyse hvordan sosionomer som arbeider i tverrfaglige team i psykisk helsevern for barn og unge de faglige (BUP) har utformet sine profesjonelle roller. Disse rollene er noe uklare, og det bidrar kanskje til at sosionomers andel av stillinger har gått ned de siste årene. Forskningsspørsmålet jeg vil undersøke er: Hvilken sammenheng er det mellom sentrale kjennetegn ved sosialt arbeids teori- og verdigrunnlag og sosionomers praksis i psykisk helsevern for barn og ungdom? Det kan presiseres i tre delspørsmål: 1) Hvordan kan sosialt arbeid i BUP konseptualiseres? 2) Hva kjennetegner gruppen sosionomer i BUP? 3) Hva kan en se av sammenhenger mellom teori og praksis? Jeg har valgt å bruke kvantitativ forskningsmetode i form av en surveyundersøkelse med alle sosionomer i BUP i Norge som utvalg. Undersøkelsen bygger på DPPCQ, som er et spørreskjema brukt i forskning på terapeuters faglige og profesjonelle utvikling i flere land. Jeg har supplert dette skjemaet med spørsmål som spesifikt tar for seg hvordan sosialt arbeid kommer til uttrykk i klinisk praksis. Disse tilleggene har jeg arbeidet fram gjennom å diskutere sosialt arbeids teori- og verdigrunnlag. Jeg har i tillegg i oppgaven belyst sosialt arbeid som profesjon og selvstendig fag, og drøftet hvordan dette påvirker faget. Jeg har i undersøkelsen lagt vekt på forholde meg til sentrale trekk ved sosialt arbeid, og jeg har ikke forsøkt å trekke grenser mot andre fag. Undersøkelsen viser at det er særtrekk ved sosialt arbeid som viser seg igjen i hvordan sosionomer i BUP presenterer sin praksis. Ved hjelp av faktoranalyser har jeg funnet flere dimensjoner som preger klinisk sosialt arbeid. Den ene går fra å være sosialarbeider til å være terapeut og den andre fra å arbeide med barn til å arbeide med voksne. Jeg har også sett på korrelasjoner mellom teoretisk påvirkning og dimensjoner av samarbeid, kunnskap om lover og opplevelse av ansvar og kompetanse. Undersøkelsen viser at det er behov for mer forskning om klinisk sosialt arbeid, både mer utdypende forskning enn det jeg har gjort, mer sammenlignende forskning av sosialt arbeid på flere arenaer og sammenlignende i forhold til andre fag og profesjoner. Slik kan vi komme fram til et klarere bilde av hva klinisk sosialt arbeid er.nob
dc.description.abstractThis thesis aims to clarify how social workers in interdisciplinary teams in Child and Adolescent Mental Health Services (CAMHS) have formed their professional roles. These roles are often undefined, and this can be why social workers are loosing positions. The questions I have asked are: Which connections can be found between how social workers practice in mental health services for children and adolescents and the theories and values that social work traditionally are based on. To put it more precisely: 1) How can social work in Child and Adolescent Mental Health Services be conceptualised? In addition 2) What do social workers as a group in Child and Adolescent Mental Health Services have in common? 3) Is it possible to find any connection between social work theory and its practice? To answer these questions I have used quantitative research methods. I performed a survey investigation that included all social workers in CAMHS in Norway. My survey is based on the DPPCQ, which is a questionnaire used in several countries in research concerning therapists development. I have added some questions specifically aimed at clinical practice in social work, which are based on social works theories an values. In my thesis, I have also tried to shed some light on whether or not social work is an independent profession, with its own theory, and discussed how this influences the profession. In my survey, I concentrate on central hallmarks of social work, and I have not made any attempts to draw the lines between social work and other professions. The survey shows that some hallmarks demonstrate how social workers present their practice. Through factor analysis, I have found some dimensions that characterise therapeutic social work. One goes from social worker to therapist, and another goes from working with children to working with adults. I have also looked at correlations between theoretical influence and dimensions of cooperation, use of knowledge of relevant laws and experience of competence and responsibility. The survey shows that more, and more thorough, research on clinical social work is necessary. There is also a need for more comparative research, between social work and related professions and fields. This could give us a more complete picture of what clinical social work include.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo. Avdeling for samfunnsfagen_US
dc.subjectSosionomeren_US
dc.subjectTerapien_US
dc.subjectPsykisk helsevernen_US
dc.subjectBUPen_US
dc.subjectBarnen_US
dc.subjectUngdomen_US
dc.subjectPsykiatrien_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US
dc.titleBåde sosialarbeider og terapeut? : sosionomers profesjonelle rolle i psykisk helsevern for barn og ungeen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record