Show simple item record

dc.contributor.authorGabrielsen, Anita Kristin
dc.contributor.authorKarlsen, Marte-Marie
dc.contributor.authorFalch, Anne Lise
dc.contributor.authorStubberud, Dag-Gunnar
dc.date.accessioned2017-05-04T08:00:41Z
dc.date.accessioned2017-05-05T07:52:44Z
dc.date.available2017-05-04T08:00:41Z
dc.date.available2017-05-05T07:52:44Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationGabrielsen AK, Karlsen M, Falch, Stubberud D. Kommunikasjonskurs med simulering. Sykepleien Forskning. 2016(2):184-192language
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.issn1891-2710
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/4880
dc.description.abstractBakgrunn: Pasienter innlagt i akutt - avdelinger er sårbare og kan oppleve at de ikke blir bekreftet og anerkjent som den personen de er. Dersom sykepleiere har gode ferdigheter i kommunikasjon, kan det ha stor betydning for pasientene. Kommuni - kasjonskurs har vist seg å innvirke på helsepersonells kommunikasjonsfer - digheter når simuleringsbasert læring har vært benyttet. Hensikt: Å beskrive hvordan syke - pleiere i en postoperativ avdeling evaluerte et simuleringsbasert kom - munikasjonskurs. Metode: Vi utviklet et simuleringsba - sert kommunikasjonskurs som besto av en teoretisk innføring i en kom - munikasjonsmodell for bekreftende kommunikasjonsferdigheter samt simulering. Seks måneder etter kur - set gjennomførte vi en undersøkelse. Resultat: 49 sykepleiere deltok på kurset og 40 responderte på spørre - skjemaet. 53 prosent rapporterte at simulering gjorde dem bedre i stand til å forstå hvordan kommunikasjons - modellen kunne brukes i praksis. 33 prosent svarte at deres ferdigheter i kommunikasjon hadde blitt bedre etter kurset. Konklusjon: Studien tyder på at simu - lering ga økt forståelse for hvordan kommunikasjonsmodellen kunne anvendes.language
dc.description.abstractBackground: Patients hospitalised in acute care settings are vulnera - ble and may experience not being confirmed as a person. If the nur - ses possess good communication skills, that might have a great sig - nificance for the patients. Commu - nication courses have been shown to enhance health care professio - nals’ communication skills, when simulation based learning has been applied. Objective: To describe how nurses in a postoperative care department evaluated a simulation based com - munication course. Method: We developed a simula - tion based communication course consisting of a theoretical lecture about a confirming communication model and simulation. A survey was conducted 6 months after the course. Results: 49 nurses attended the course and 40 responded to the questionnaire. 53 percent repor - ted that the simulation improved their comprehension about how to use the model. 33 percent reported their communication skills impro - ved after the course. Conclusion: The study indicates that simulation improved the com - prehension about how to use the communication model.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherNorsk sykepleierforbundlanguage
dc.relation.urihttps://sykepleien.no/sites/default/files/publication-pdf/16fo2_art._gabrielsen_4515.pdf
dc.subjectSimulationlanguage
dc.subjectPostoperative carelanguage
dc.subjectCommunication skillslanguage
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808language
dc.titleKommunikasjonskurs med simuleringlanguage
dc.typeJournal articlelanguage
dc.typePeer reviewedlanguage
dc.date.updated2017-05-04T08:00:41Z
dc.description.versionpublishedVersionlanguage
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2016.57832
dc.identifier.cristin1397447


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record