Show simple item record

dc.contributor.advisorQureshi, Muhammad Azeem
dc.contributor.authorHsu, Yi Wei
dc.contributor.authorSamuelsen, Håvard
dc.date.accessioned2016-11-07T12:31:40Z
dc.date.available2016-11-07T12:31:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3445
dc.descriptionMaster i økonomi og administrasjonen_US
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å studere prestasjonsevnen til en stokastisk volatilitetsmodell innen langtidsestimering av Value at Risk for offentlige fond. Vi finner det hensiktsmessig å dele oppgaven inn i to problemstillinger. Den første problemstillingen omhandler sammenligning av en tradisjonell Monte Carlo simulasjonsmetode mot den stokastiske volatilitetsmodellen Heston. Den andre problemstillingen omhandler estimering av nedsiderisikoen av det offentlige fondet Statens Pensjonsfond Norge og anvendelsen av dette estimatet. Vi har undersøkt fondets aksjeportefølje over tidsperioden 2008 – 2015 og sammenlignet Value at Risk estimatet mot virkelig avkastning. Estimater og metoder er undersøkt videre ved backtesting og stresstesting. Resultatene antyder at Heston modellen presterer bedre når man estimerer Value at Risk over et lengre tidsperspektiv, ettersom Monte Carlo metoden presterer dårligere. Vi finner at fondets nedside risiko estimeres til 41,1 milliarder kroner ved et 95 prosent sannsynlighetsnivå. Vi anser dette som relativt høyt ut ifra en historisk vurdering. Videre vil vi anbefale fondet og rebalansere en del av sine midler til renteporteføljen for å bedre sin soliditet for markedsansvar.en_US
dc.description.abstractThis thesis studies the performance of a stochastic volatility model in long-term Value at Risk calculations for a sovereign wealth fund. We find it beneficial to divide the thesis in to two main problem statements. The first deals with comparing a traditional Monte Carlo simulation method to a Heston model, which is the stochastic volatility model of choice for this thesis. The second problem deals with estimating the downside risk of the sovereign wealth fund “Statens Pensjonsfond Norge” and analyzing the use of this estimate. We have examined the funds stock portfolio over the time period 2008 – 2015 and compared Value at Risk estimates to actual portfolio returns. Estimates and methods are examined further with different backtests and stress testing. The results suggest that the Heston model performs better when estimating long term Value at Risk, as the Monte Carlo method underperforms in our thesis. We find that the fund’s downside risk is estimated to 41.1 billion NOK at a 95 percent probability level, this is assumed relatively high from a historical perspective. Furthermore, we recommend the fund to rebalance its capital into the bond portfolio to improve its solvency for market responsibility.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectStorkastisk volatiliteten_US
dc.subjectvalue at risken_US
dc.subjectMonte Carloen_US
dc.subjectHeston modellenen_US
dc.subjectStatensPensjonsfond Norgeen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en_US
dc.titleRisikovurdering av Folketrygdfondet med implementering av stokastisk volatilitetsprosess i Value at Risken_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record