Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMalmberg-Heimonen, Ira
dc.contributor.authorJendricke, Bianca
dc.date.accessioned2016-05-20T08:38:55Z
dc.date.available2016-05-20T08:38:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3293
dc.descriptionMaster i sosialt arbeiden_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om brukermedvirkning i Kvalifiseringsprogrammet (KVP) i NAV. KVP er et arbeidsrettet tiltak som har som mål å redusere fattigdom og marginalisering blant sosialhjelpsmottakere som er ekskludert fra arbeidsmarkedet. Programmet er i tråd med den internasjonale utviklingen for en aktiv arbeidsmarkedspolitikk. Individualisering, effektivisering, markedsorientering, brukerretting og empowerment er sentrale elementer ved denne utviklingen. Brukermedvirkning i arbeidsrettede tiltak er et lite undersøkt fenomen. I denne oppgaven undersøkes hvordan brukermedvirkning i KVP oppleves av programmets deltakere. Den teoretiske referanserammen for oppgaven er utviklingen i den internasjonale aktiveringspolitikken, samt den norske konteksten med NAV-reformen fra 2006 og KVP i spesielt fokus. I tillegg belyses empowerment som tilnærming til brukermedvirkning, og ulike perspektiver på brukermedvirkning trekkes frem. De empiriske dataene som er brukt bygger på datamaterialet av KVP – deltakere fra 18 NAV – kontorer over hele landet (N=617). Spørreskjemaundersøkelsen (T1) ble gjennomført som en del av HPMT-forskningsprosjektet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Dataene i oppgaven ble analysert ved bruk av analyseprogrammet SPSS 20.0. Resultatene fra analysene viser at brukermedvirkning i KVP er generelt høy. Den består i hovedsak av to dimensjoner, relasjon til veileder og deltakelse og medbestemmelse. Dimensjonen relasjon til veileder har størst betydning for opplevelsen av brukermedvirkning for utvalget. En mulig tolkning av dette kan brukes til å understreke viktigheten for å styrke relasjonell kompetanse blant profesjonelle som jobber innenfor arbeidsrettede tiltak. Regresjonsanalysen viser videre at bakgrunnsvariablene og de mellomliggende variablene har en veldig beskjeden betydning for opplevelsen av brukermedvirkning. Det konkluderes med at det må være andre faktorer som spiller inn og har betydning for hvordan brukermedvirkning oppleves av deltakerne i KVP.en_US
dc.description.abstractThis masters thesis adresses user participation in welfare-to-work programme known as the Qualification Programme (QP) in the Labour and Welfare Administration in Norway (NAV). The programme’s goal i to decrease poverty and marginalisation among social welfare recipients who are in a disadvantaged position on the labour market. QP is in accordance with recent international developement within active labour market policies. Individualisation, marketisation, more effective services, user involvement and empowerment are key features of this developement. There is generally a lack og research on user paticipation within activation measures. This study of user participation among QP paticipants plays therefore an important role in the understanding of the activation measures within active labour market policies. The theoretical framework of this thesis is the international development within active labour market policies, as well as the norwegian context with the NAV reform and QP. In addition empowerment is highlighted as an approach to user participation, and various perspecitives on user participation are emphasised. The empirical data material consists of baseline questionnaires for 617 QP paticipants from 18 NAV offices across Norway. The questionnaire used is a part of the CMPA research project. The data material was analysed by SPSS 20.0. The results show that there is a high level of user participation in the programme. QP paticipants assess user participation as two-dimensional, constisting of the relationship with QP counsellor and participation and influence. The relationship with QP counsellor is assessed as the strongest dimension indicating that QP participants consider it as the most important factor in user participation within activation programs when compared to participation and influence. A possible interpretation of the results could be used to emphasize the importance of strenghtening relational competences for those who work with activation of service users. The regression analysis shows that the background and intervening variables have a modest impact on the experience og user participation. This finding indicates that there are other factors that affect and have an impact on how user participation is experienced by the QP paticipants.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectAktiv arbeidsmarkedspolitikken_US
dc.subjectAktiveringen_US
dc.subjectNAVen_US
dc.subjectKvalifiseringsprogrammeten_US
dc.subjectBrukermedvirkningen_US
dc.subjectEmpowermenten_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US
dc.titleEmpowerment i arbeidslinja? En kvantitativ studie av brukermedvirkning i Kvalifiseringsprogrammeten_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel