Show simple item record

dc.contributor.advisorStrøm, Øystein
dc.contributor.authorBerstad, Margrete
dc.date.accessioned2015-11-06T08:43:02Z
dc.date.available2015-11-06T08:43:02Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2817
dc.descriptionMaster i økonomi og administrasjonen_US
dc.description.abstractI denne avhandlingen har jeg forsket på lønnsomheten i norske sparebanker. Denne utredningen har som formål å forklare hva som påvirker lønnsomheten i en sparebank og hva som utgjør lønnsomhetsvariasjoner i sparebanksektoren i dag. Studieobjektet har vært 108 norske sparebanker fra årene 2005 til 2013. For å kunne si noe om mulige årsaker til lønnsomheten i sparebankene er det utført hypotesetester, regresjonsanalyser, deskriptive analyser og en bransjeanalyse for å si noe om den generelle lønnsomheten blant sparebankene. I analysen er totalkapitalrentabiliteten brukt som avhengig variabel. Resultatet av analysen viser at lønnsomheten i norske sparebanker fra 2005 til 2013 er god og vært stigende de siste årene. Funnene indikerer samtidig at det er store lønnsomhetsvariasjoner blant utvalget, og det er store forskjeller mellom de dårligste og de som presterer best i utvalget. Hovedfunnene har vært at de fundamentale variablene som inngår i en profittfunksjon har en signifikant påvirkning på lønnsomheten. Variablene utlånsrenter, innlånsrenter har en positiv innvirkning på lønnsomheten, mens variablene gjeldsandel, tap på utlån og lønnskostnader har en signifikant negativ påvirkning på lønnsomheten til en sparebank. Det undersøkes om utstedelse av egenkapitalbevis, sparebankstiftelser og medlem av allianser har en positiv påvirkning på lønnsomheten i en sparebank. Disse organisatoriske variable som er testet har ikke en signifikant påvirkning på lønnsomheten, og det kan ikke påvises noen sammenheng mellom lønnsomheten og disse variablene.en_US
dc.description.abstractIn this thesis, I researched the profitability of Norwegian saving banks. This report aims to explain what affects the profitability of a savings bank and what affects profitability variations in the savings bank sector today. The objects of study have been 108 Norwegian savings banks from 2005 to 2013. In order to say something about the possible causes of the profitability of the savings banks, there is performed hypothesis tests, regression analysis, descriptive analyzes and a competitor analysis. Rate of return on assets is the dependent variable I've used in the analysis. The results of the analysis show that the profitability of the Norwegian savings banks from 2005 to 2013 is good and has been rising in recent years. These findings also indicate that there are large variations among profitability range, and there are major differences between the poorest and the top performers in the sample. The main findings have been that the fundamental variables included in a profit function have a significant effect on profitability. The variables interest rate and deposits rate have a positive impact on profitability, while variables debt ratio, loan losses and the costs of managing funds have a significant negative impact on the profitability of a bank. It examined the issue of equity certificates, bank foundations and member of the alliances, have a positive impact on the profitability of a savings bank. These organizational variables tested did not have a significant impact on profitability, and there cant be demonstrated any correlation between profitability and those variables.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectLønnsomheten_US
dc.subjectSparebankeren_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.titleLønnsomhet i norske sparebanker 2005-2013en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record