Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorChristensen-Scheel, Boel
dc.contributor.advisorØstern, Tone Pernille
dc.contributor.advisorBryhn, Anne
dc.contributor.authorSkansen, Linn
dc.date.accessioned2015-10-29T08:36:55Z
dc.date.available2015-10-29T08:36:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2778
dc.descriptionMaster i estetiske fagen_US
dc.description.abstractDenne mastergradsavhandlingen omhandler hvordan man jobber med anvendt teater når man har demens som tema, og hvilke metoder som brukes i feltet. Den teoretiske undersøkelsen vil fokusere på anvendt teaterteori med hovedvekt på fire teaterforskere som jobber med anvendt teater og demente. I tillegg vil oppgaven dreie seg om forskjeller i perspektivene en forsker som skal jobbe med anvendt teater kan ha, og om hvorvidt metodene som brukes, er forskjellige alt etter som et performanceperspektiv eller et teaterperspektiv er utgangspunktet. Med en hermeneutisk fenomenologisk tilnærming og et utgangspunkt i praktisk utforskning av temaet demens, har jeg forsket praksisledet i samarbeid med tre samtidsdansere. Utforskning av teatermetoder som baserer seg på fysisk uttrykk, og som kan kobles opp mot demens, har vært vårt fokus i en devisingprosess som har dannet grunnlag for mye av min empiri. Gjennom inspirasjon fra narrativ analyse har jeg beskrevet bevegelsesøyeblikk, samt skapt egne narrativer om en observasjon på dagsenter for personer med demens. I analysen utkrystalliserte det seg noen temaer som i denne oppgaven blir stående som sentrale i arbeid med demens og anvendt teater: forforståelse/fordommer, kroppsminne, virkelighet/fiksjon og personsentrert omsorg. Disse temaene analyseres, fortolkes og drøftes opp mot teori fra det anvendte teater, performanceteori og de ulike metodevalgene man har i det anvendte teaterfeltet.en_US
dc.description.abstractThis master's thesis discusses how to use applied theatre when working with dementia, and the methods used within this field. The theoretical survey focuses on applied theatre theory with the emphasis on four theatre researchers working with applied theatre and people with dementia. In my thesis, I also discuss the different perspectives these researchers might choose, and whether the methods applied differ depending on a performance perspective or a theatre perspective basis. With a hermeneutic phenomenological approach and a basis of practical exploration of dementia, this has been a practice-led research in cooperation with three contemporary dancers. To explore theatre methods based on physical expression that can be linked to dementia has been the focus in a devising process producing a basis for my empirical data. Inspired by narrative inquiry I have described movement exercises and made my own narratives about an observation at a day care centre for persons with dementia. During the analysis, some topics stood out as more central in the work with dementia and applied theatre: preconceptions/prejudices, body memory, reality/fiction and person-centered care. These topics are analyzed, interpreted and discussed in relation to applied theatre theory, performance theory and the different choices of method within applied theatre.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectAnvendt teateren_US
dc.subjectDemensen_US
dc.subjectTeaterteorien_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Film- og teatervitenskap: 170::Teatervitenskap: 172en_US
dc.titleDemensens estetikk: Kroppsminne og forforståelse i anvendt teateren_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel