Show simple item record

dc.contributor.advisorOhnstad, Anbjørg
dc.contributor.authorSteine, Ida Elise
dc.date.accessioned2015-10-13T13:47:28Z
dc.date.available2015-10-13T13:47:28Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2764
dc.descriptionMaster i sosialt arbeiden_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om brukere av hjemmehjelp sine opplevelser av valgfrihet i hjemmetjenesten. Et faglig engasjement for eldre, og da særlig det psykologiske og sosiale aspektet ved aldring er mye av bakgrunnen for at oppgaven ble til. Hensikten med oppgaven er å undersøke om brukere som mottar hjemmehjelp fra privat leverandør opplever mer valgfrihet enn brukere som mottar hjemmehjelp fra kommunen. Hvordan snakker de i så fall om denne valgfriheten, og er den viktig for de eldre selv? Problemstillingen er ment å favne dette: På hvilken måte opplever eldre brukere av hjemmehjelp valgfrihet fra private og offentlige aktører? Det empiriske materialet består av åtte semistrukturerte intervjuer, hvor fire av intervjuene er gjennomført med brukere som mottar hjemmehjelp fra en privat tilbyder, og fire intervjuer med brukere som mottar hjelp fra kommunen. Som teoretiske perspektiv har jeg valgt å benytte Linda Lai sin teori om dømmekraft for å forstå hvordan vi velger. Jeg har også her redegjort for hvordan de tre ideologiene liberalismen, sosialismen og konservatismen ser på valgfrihet og hva de anser til å være statens oppgaver og hva de mener kan settes ut til markedet. Jeg har også redegjort kort for organiseringen av hjemmehjelpstilbudet i Oslo. I analysen har jeg benyttet temasentrert analysemetode hvor jeg sammenligner informasjon om hvert tema fra alle informantene. Temaene jeg her har valgt å konsentrere meg om er søkeprosessen, om informantene får hjelp i forhold til sitt behov og opplevelse av valgfrihet. Funnene i analysen blir så drøftet opp imot teori og tidligere forskning. Det kommer frem av studien at informantene som mottar hjemmehjelp fra privat leverandør opplever noe mer valgfrihet enn brukere av kommunal hjemmehjelp. Dette viser seg i form av at hjemmehjelperne stiller seg mer disponible til å gjøre tjenester som er utenfor informantenes innvilgede vedtak. Den opplevde valgfriheten hos de som mottar kommunal hjemmehjelp virker ikke til å være så viktig, og de har et lite bevisst forhold til begrepet. Andre funn er at det er mangel på informasjon i søkeprosessen rundt hva de private aktørene kan tilby. Tross for at det er fritt brukervalg i hjemmetjenesten i Oslo, fikk ikke alle spørsmål om de ønsket privat eller kommunal hjemmehjelp. Gjennomgående ønsker for hjelpen er ønske om en fast hjemmehjelp, mer tid til grundigere vask og tid til å kunne snakke med hjemmehjelpen.en_US
dc.description.abstractThis thesis is about how the users of home care experience their ability to choose between different services. The aim of the study is to explore whether the users who receive home care from a private company, experience a greater freedom to choose, than users who receive help from public home care. What do the elder say about these choices, and what does the ability to choose company actually means to them? The empirical material in this thesis is gathered from eight semi-structured qualitative interviews. Four of these are done with users of private home care companies, and four are done with users of public services. As a theoretical perspective I chose Linda Lai’s theory of judgement, to understand how we make our choices. I discuss how the three ideologies liberalism, socialism and conservatism define the freedom of choice, what they see as public services, and what kind of services that belong on the private market. I describe how the public home care services are organized in the city of Oslo. Thematic analysis method is used to analyze the interviews, where I compare information about each theme. In this paper I focus on how the users experience the application process, how the private or public home care service fulfill their needs and experience of ability to choose. The findings are compared with theory and previous research. It appears that the informants that receive home care from private services experience some more ability to choose than the users who receive public home care services. These informants answer that their care givers show a higher degree of flexibility and are able to do tasks beyond decision. From the interviews, the users of public home care seem to have little awareness of their ability to choose. In Oslo you are free to choose between public and private home care. Despite this, the interviews show a lack of information about the services private companies can offer. All the informants say thorough cleaning of their home, time to socialize with the care giver and receive help from as few care givers as possible, are important to satisfy their needs.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectValgfriheten_US
dc.subjectEldreomsorgen_US
dc.subjectHjemmehjelpen_US
dc.subjectPrivatiseringen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US
dc.titleEr fremtiden privat? - En studie av brukernes opplevelser av valgfrihet i hjemmetjenesten.en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record