Show simple item record

dc.contributor.advisorOhnstad, Anbjørg
dc.contributor.authorDanielsen, Nina Jeanette Myrås
dc.date.accessioned2015-10-13T12:51:30Z
dc.date.available2015-10-13T12:51:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2759
dc.descriptionMaster i sosialt arbeiden_US
dc.description.abstractVed hjelp av en kvalitativ tilnærming tar denne masteroppgaven sikte på å se nærmere på hva eldre brukere som mottar tjenester fra hjemmehjelp opplever som kvalitet på tjenestene de mottar i sine hjem. Debatten om kvalitet i eldreomsorg, og den økende privatiseringen av hjemmetjenester, preger nyhetsbildet i dagens samfunn. Grunnet den kommende eldrebølgen dreier et sentralt tiltak seg om å fokusere ytterligere på hjemmebaserte tjenester til eldre. Nyhetsbildet er imidltertid preget av delte meninger vedrørende privatisering av hjemmetjenester, og hvorvidt den økende privatiseringen reduserer eller forbedrer kvaliteten på tjenestene. Ved hjelp av de to teoretiske perspektivene fenomenologi og Foucaults maktforståelse forsøker oppgaven å belyse hvordan de eldre opplever tjenestene som blir utført av hjemmehjelp. Jeg har derfor intervjuet åtte eldre: fire eldre brukere som mottar hjemmebaserte tjenester fra offentlig aktør, altså Oslo kommune, og fire eldre brukere som mottar hjemmebaserte tjenester fra privat aktør. Alle informantene er bosatt i Oslo kommune og mottar hjelp i hjemmet. Analysen viser hvordan temaene forventninger, tid og ensomhet går igjen i opplevelsen av kvalitet på tjenestene hjemmehjelp utfører. Det viser seg at de eldre justerer forventningene sine etter hvordan de opplever hjelp i hjemmet. Tid er et gjennomgående tema i hele opplevelsen av hjelp fra hjemmehjelp, og den setter rammene for opplevelsen av kvalitet. Et annet sentralt tema er at flesteparten av de eldre ønsker mer sosial kontakt med andre, og det viser seg at hjemmehjelpen har svært lite tid til annet enn gjennomføring av de avtalte praktiske gjøremålene. Det viser seg at informantenes opplevelser av kvaliteten på tjenestene hjemmehjelpen utfører ikke tydeliggjør store forskjeller mellom det offentlige og det private. Begge aktører står ovenfor utfordringer knyttet til eldre sine forventninger, fokuset på effektivitet, og ikke minst ensomhet blant eldre.en_US
dc.description.abstractBy using a qualitative approach this master thesis will aim to look closer at what the elderly users that receive home care services experience as quality of the services they receive in their homes. The debate about the quality of the elderly care, and the expanding privatization of these services characterize the news in today’s society. Because of the expected elder wave, an important effort will be to emphasize the focus on home care services for the elderly. However, the news today are characterized by divided opinions regarding the privatization of home care, and whether the expanding privatization is reducing or improving the qualities of these services. With the help of the two theoretical perspectives known as phenomenology and Foucault’s understanding of power, this thesis tries to show how the elders experience the services that the home care provides. I have therefore interviewed eight elders: Four elderly users that are receiving home care services from their communal provider, which in this case is the Oslo municipality. I have also interviewed four elderly users that are receiving home care services from a private provider. All the informants are living in Oslo municipality, and are receiving help in their homes. My analysis is showing how expectations, time and loneliness are returning topics in the elderly user’s experience of the quality of the services they are receiving. My research shows that the elderly users adjust their expectations according to how they experience the help in their homes. Time is a common topic throughout the user’s review of the home care services, and is one of the most important factors regarding how the quality is reviewed. Another central subject is that most of the elderly users wish to have more social connections with other people. Nevertheless, it turns out that the home-helper has very little time to do other things then the normal practical requirements. The informant’s experience of the quality of the services shows almost no significant differences between the public and the private providers. Both providers face challenges based on the elderly’s expectations, the focus on efficiency, and loneliness among the elderly.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectHjemmehjelpenen_US
dc.subjectKvalitet i eldreomsorgenen_US
dc.subjectFenomenologien_US
dc.subjectFoucaults maktforståelseen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US
dc.subjectPrivatiseringen_US
dc.subjectEldre menneskeren_US
dc.titleKvalitet innen hjemmetjenesten - «Men krikene og krokene vasker de aldri»en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record