Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEriksen, Rita Elisabethen_US
dc.contributor.authorReistad, Yvonne Cecilieen_US
dc.date.accessioned2010-04-08T13:53:51Z
dc.date.available2010-04-08T13:53:51Z
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/274
dc.descriptionMaster i sosialt arbeiden_US
dc.description.abstractDenne studien er utført som en del av masterstudiet i sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo. Tema for studien er mestring hos tidligere beboere ved Rachel Grepp Heimen. Målet er å belyse og få kunnskap om hva de vektlegger som betydningsfullt ved oppholdet på institusjonen, og hvordan de opplever en endring av mestring. Dette blir belyst ut fra teori om mestring med fokus på såkalte mestringsressurser (selvopplevelse, nettverk og rammer som bolig, jobb, skole, jobb og penger). Jeg ønsker å bidra til å få frem denne kunnskapen og dermed øke forståelsen rundt tilbud som Rachel Grepp Heimen og bevisstheten rundt mestringsressurser som betydningsfullt for å kunne tilpasse seg sin livssituasjon. Denne studien er skrevet med utgangspunkt i fem kvalitative intervjuer av kvinner som har vært bosatt på institusjonen. De har til felles at de i en periode av livet befant seg i en vanskelig livssituasjon hvor de har hatt behov for hjelp fra profesjonelle. Studien er basert på deres opplevelse og erfaring og min (teoretiske) forståelse og drøfting av dette. Funnene er presentert i tema før, under og etter oppholdet som omhandler opplevelsen av: 1. Utfordringer før oppholdet 2. Oppholdet på institusjonen 3. Endring av mestringsressurser og oppholdets mulige bidrag til disse endringene Mine funn synes å vise at informantene finner betydning av oppholdet på institusjonen. Selv om ikke alle opplevde at oppholdet direkte bidro til at de endret livssituasjonen, finner jeg at informantene fremhever fellesskap, håp og at personalet alltid var der som en støtte når de skulle trenge det, som spesielt betydningsfullt. Min teoretiske forståelse er at mestring henger nært sammen med hvilke ressurser den enkelte har tilgjengelig. Hvilke mestringsressurser som synes å bli mest styrket under oppholdet varierer. Samtlige av informantene virket til å ha mangelfulle eller problemskapende nettverk før de flyttet til institusjonen. Det kommer ikke frem om dette var noe som ble direkte jobbet med under oppholdet, men jeg synes å se at endringer i deres selvopplevelse og studier/jobb tilknytning påvirker hvordan den enkelte samhandler og skaper seg nye nettverk. Jeg synes å se at mestringsressursene påvirker hverandre gjensidig positivt når de er tilstede. Funnene i undersøkelsen kan overføres til andre i lignende livssituasjon og er et bidrag til økt forståelse og kunnskap.nob
dc.description.abstractThis paper is part of the Master’s Program in Social Work at Oslo University College. The topic of the study is how former clients at the institution Rachel Grepp Heimen copes, aiming to get knowledge about what they see as the most important aspects of the stay at the institution, and how this has affected their own impression of ability to cope. Basis for the discussion is coping theory, focusing on coping resources (self-image, network, monetary and material resources). The author wishes to contribute to the understanding of change processes experienced at institutions as Rachel Grepp Heimen. The study is based on five qualitative interviews with women that are former clients of Rachel Grepp Heimen, having in common a former need for professional assistance due to difficult life situations. The discussion will be based on their own experiences before, during and after the stay, and the author’s (theoretical) understanding and analysis. The findings are presented thematically as their experience of : 1. Challenges before the stay 2. The actual stay 3. Change in coping resources and possible contributions related to the stay The findings in the study seem to indicate that the informants value the stay at the institution. Even if not all the informants attributed changes in their life situation directly to the stay, they all emphasize a heightened sense of community and hope, and the continuous support from the social workers as particularly valuable. The author’s theoretical understanding is that coping is closely connected to the resources being made available to the individual. What coping resources are strengthened during the stay seems to vary. All the informants seem to experience lacking or problematic social networks before moving to the institution. The study does not seem to show that the network aspect was specifically targeted during the stay, but the changes in the self-experience and social context (work/school) seems to improve the ability to interact and establish new social networks. This might indicate that coping resources (when present) have a mutual strengthening aspect. The findings may be applied to other individuals in similar life situations, and contributes to increased understanding and knowledge.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo. Avdeling for samfunnsfagen_US
dc.subjectFamiliesenteren_US
dc.subjectFamiliehjemen_US
dc.subjectMestringen_US
dc.subjectMødrehjemen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360
dc.titleMestring før, under og etter et opphold på familiesenter : En kvalitativ studie som tar utgangspunkt i samtaler med tidligere beboere ved Rachel Grepp Heimenen_US
dc.title.alternativeCoping before, during and after a stay at a family treatment centre : A qualitative study based on conversations with former clients at Rachel Grepp Heimenen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel