Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRavn, Ingrid Helen
dc.contributor.authorMjanger, Tone
dc.date.accessioned2015-09-25T06:54:45Z
dc.date.available2015-09-25T06:54:45Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2727
dc.descriptionMaster i klinisk sykepleievitenskapen_US
dc.description.abstractFormål: Studien hadde til hensikt å evaluere effekten av et nytt informasjonsprogram som ble implementert på de fire barnekirurgiske avdelingene på universitetssykehuset i begynnelsen på 2014. Studien er avgrenset til å evaluere den delen av informasjonsprogrammet som gjelder foreldrene. Foreldrenes stressnivå kan også påvirke oppfattelsen av informasjon og ble derfor kartlagt. Teoretisk forankring: Den teoretiske forankringen bygger på den didaktiske relasjonsmodellen. Modellen er en teoretisk modell for hjelp til å planlegge undervisning, men modellen kan også være et godt utgangspunkt for å evaluere informasjon. Den didaktiske relasjonsmodellen illustrerer at man må ta hensyn til flere faktorer, dersom informasjonen skal gis på en hensiktsmessig måte og slik at mottakeren forstår budskapet. Metode: Det er valgt evalueringsforskning som design. Kvantitativ metode er valgt for å svare på problemstillingen. Gjennom to ulike spørreskjemaer er det kartlagt foreldrenes vurdering av gammelt og nytt informasjonsprogram. Det er benyttet et spørreskjema om informasjon og stresskartleggingsverktøyet PSS-14. Resultater: Kartlegging viser ingen signifikante forskjeller i vurderingen av gammelt og nytt informasjonsprogram. Det er liten forskjell på foreldrenes vurdering av informasjonen før og etter implementering av nytt informasjonsprogram. Foreldrene i studien har et lavt stressnivå før barnet blir innlagt til operasjon. Konklusjon: Selv om man ikke fant noen signifikant forskjell i hvordan foreldrene vurderer informasjonen de fikk versus gammelt eller nytt informasjonsprogram var det en svak tendens til at de evaluerer informasjonen som bedre etter implementering av nytt informasjonsprogram. Tiden mellom de to spørreundersøkelsene var sannsynligvis for kort til å se noen vesentlig endring i hvordan foreldrene vurderte informasjonen, selv om det er svak tendens til bedring. Stressnivået til foreldrene var lavt og hadde sannsynligvis ingen påvirkning på deres oppfattelse av informasjon.en_US
dc.description.abstractPurpose: The intention of this study was to evaluate the effect of a new information program which was implemented in the four departments of pediatric surgery at a university hospital in the beginning of 2014. The study is limited to evaluate the part of the information program targeting the parents. The stress level of the parents might also affect their perception of the information and was therefore assessed. Theory: The theoretical foundation of this study is based upon the didactic relation model. The model is a theoretical model to be used in the planning of education, but it may also serve as a good basis for assessment of information. The didactic information model illustrates how multiple factors have to be considered if the information is to be provided in an appropriate manner, making the recipient understand the intended message. Method: The design of this study is based on evaluation research. The issue is answered using a quantitative method. Two distinct questionnaires have been used in the survey of the parents' assessment of the new information program versus the former program. One of these questionnaires is targeting information, whilst the other is based upon the stress assessment tool PSS-14. Results: The survey does not reveal any significant differences in the assessment of the old and the new information program. There are no major differences in the parents' evaluation of the information before and after implementation of the new information program. The parents in this study have low levels of stress prior to their children's surgery. Conclusion: Although no significant differences were found in how the parents evaluate the effect of the new information program over the previous, a slight tendency of a positive evaluation of the improved information is observed. The timespan between the two different surveys were probably too short to observe a significant change in the parents' perception and opinion of the new program, even though there was a slight tendency of improvement. The parents' stress level was low throughout the study and had probably no effect or influence on their perception of the given information.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectinformasjonen_US
dc.subjectpreoperativen_US
dc.subjectbarnen_US
dc.subjectforeldreen_US
dc.subjectpasient opplæringen_US
dc.subjectkommunikasjonen_US
dc.subjectstressen_US
dc.subjectmestringen_US
dc.subjectimplementeringen_US
dc.subjectkunnskapsbasert praksisen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.titleEvaluering av nytt informasjonsprogram rettet mot foreldre til barnekirurgiske pasienter. - Er foreldre bedre informert etter at det nye programmet er implementert?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel