Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDigranes, Ingvild
dc.contributor.advisorYtterstad, Bente
dc.contributor.authorHansen, Bodil Hage
dc.date.accessioned2015-09-25T06:31:18Z
dc.date.available2015-09-25T06:31:18Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2712
dc.descriptionMaster i estetiske fagen_US
dc.description.abstractMasteroppgavens problemområde er skolelederes verdsetting og prioritering av trearbeid og treverksteder i Kunst og håndverk i grunnskolen. I lys av at det ved flere grunnskoler legges rammebetingelser som gjør verkstedundervisning i materialområder som tre svært utfordrende, ønsker jeg med utgangspunkt i skolelederes verdsetting og prioritering å belyse situasjonen for trearbeid og treverksteder i grunnskolen. Oppgaven tar utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan verdsettes og prioriteres trearbeid og treverksteder i faget Kunst og håndverk av skoleledere i grunnskolen, og hvilke årsaksmekanismer kan ligge bak? Gjennom en kvalitativ/kvantitativ spørreundersøkelse som tar for seg skolelederes verdsetting og prioritering av trearbeid og treverksteder i grunnskolen, belyses og drøftes hva som kan ligge bak skoleledernes prioriteringer og holdninger. Med kritisk realisme som vitenskapsteoretisk ståsted, er målet med denne masteroppgaven å forsøke å identifisere, utforske og drøfte potensielle årsaksmekanismer for skolelederes prioriteringer og verdsettelse av trearbeid og treverksted. Gjennom en fagdidaktisk vinkling er oppgaven knyttet til fagets legitimering og plass i fremtidens skole. Skoleledernes svar og utsagn er belyst, drøftet og tolket opp mot dannelsesteori og ulike perspektiver i fagets historie. Fremtidsperspektiv er reflektert og vinklet opp mot NOU 2014:7 ”Elevenes læring i fremtidens skole”. Med utgangspunkt i empiren er tre tema konstruert og drøftet: • Hvilke årsaksmekanismer kan ligge bak skoleledernes verdsetting, prioriteringer og holdninger? • Hvilke strukturer og aktører kan påvirke skoleledernes prioriteringer? • Tradisjon og fornyelse. Masteroppgaven har i tillegg en praktisk tilnærming hvor jeg gjennom et praktisk-estetisk utviklingsarbeid, har gått inn i treverkstedet og jobbet praktisk for å utforske og erfare hvordan ulike rammefaktorer spiller inn og påvirker mitt arbeid. Ved å komme med nye innspill, drøftinger og refleksjoner rundt temaet, håper jeg kunne bidra til å utvikle og forbedre praksis for å kunne være med å styrke faget Kunst og håndverk.en_US
dc.description.abstractThis master thesis examines headmasters’ appreciation and prioritization of woodworking and workshops for wood in the Norwegian compulsory school subject Art and Crafts (Kunst og håndverk). In several compulsory schools there is terms of conditions that makes workshop teaching in areas such as woodwork very challenging. With that in mind, I wish to shed light on the situation of woodworking and workshops for wood in compulsory schools. This will be based on the headmasters’ appreciation and prioritization. The study is based on the following research question: How does headmasters in compulsory schools appreciate and prioritize woodworking and workshops for wood in the subject of Art and crafts, and what generative mechanisms may lie behind? Through a qualitative/quantitative survey that examines headmasters’ valuation and prioritization of woodworking and woodwork places in primary schools, I will discuss what might lie behind the headmasters’ priorities and attitudes. From a critical realistic perspective, the goal of this thesis is to identify, explore and discuss potential causal mechanisms for headmasters priorities and appreciation of woodworking and workshops for wood. The thesis is attached to the subject Art and Crafts legitimacy and place in future schools. The headmasters’ answers and statements are discussed and interpreted against education theory and different perspectives in the subject history and tradition. The subjects future perspective is reflected and angled up towards NOU 2014:7 ”Elevenes læring i fremtidens skole”. Based on the empirical data, three themes is constructed and discussed: • Which causal mechanisms may be behind headmasters’ priorities and appreciation? • Which structures and participants (causal mechanisms) can influence headmasters’ priorities? • Tradition and renewal. The master's thesis also has a practical approach where I, through a practical-aesthetic development, have worked with woodwork in a workshop to explore and experience how different terms of conditions come into play and affect my work. By coming up with new suggestions, discussions and reflections on the topic, I hope to contribute to develop and improve practices in order to help to strengthen the subject Art and Crafts.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectTrearbeiden_US
dc.subjectTreverkstederen_US
dc.subjectGrunnskolenen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US
dc.titleTrearbeid og treverksteder i grunnskolen: Skolelederes verdsetting og prioritering sett opp mot tradisjon og fornyelse i faget Kunst og håndverken_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel