Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorElstad, Beate
dc.contributor.authorIfzal, Anbreen
dc.contributor.authorArntzen, Julie Nesse
dc.date.accessioned2015-01-20T09:09:38Z
dc.date.available2015-01-20T09:09:38Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2262
dc.descriptionMaster i økonomi og administrasjonen_US
dc.description.abstractFormål: Hovedformålet med denne masteroppgaven var å undersøke om det er en sammenheng mellom lederstil og utbrenthet blant ansatte i IT-bransjen. Mer spesifisert ble transformasjonsledelse, transaksjonsledelse og la-det-skure ledelse undersøkt for å avdekke hvilken lederstil som hadde størst effekt på utbrenthet. I tillegg ønsket vi å undersøke om andre sentrale belastningsfaktorer som rolleuklarhet, rollekonflikt og ubalanse mellom jobb og fritid hadde en sammenheng med utbrenthet. Metode: En kvantitativ tilnærming ble benyttet for å gjennomføre en undersøkelse blant 155 ansatte i IT-bedrifter. For å måle utbrenthet og lederstil benyttet vi oss av Bergen Burnout Indicator (BBI) og kortversjonen av Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ Rater Form, 5X-Short). Andre belastningsfaktorer ble målt ved hjelp av QPSNordic. Funn: Resultater fra analysen viste at 14,9% av respondentene i utvalget var utbrent. I tillegg var 26,6% av utvalget på grensen til å bli utbrent. Våre funn tydet på at transformasjonsledelse og rolleklarhet hadde en signifikant negativ sammenheng med utbrenthet. Det ble også avdekket en signifikant positiv sammenheng mellom ubalanse og utbrenthet. I tillegg viste våre analyser signifikante korrelasjoner mellom lederstil og andre belastningsfaktorer. Metodiske begrensninger: Vi var ikke i stand til å avdekke like mange empiriske uavhengige lederstiler som MLQ tilsier. Dette ga implikasjoner for videre analyser. En annen begrensning var at det foreliggende utvalget ikke var større enn n = 155, samt at det var basert på medlemslistene til IT forbundet. Vi måtte derfor ta forbehold om at våre funn ikke kunne generaliseres til alle IT-ansatte i Norge. Konklusjon: Transformasjonsledelse, ubalanse og rolleklarhet hadde en direkte effekt på utbrenthetsnivået i utvalget. I tillegg hadde transformasjonsledelse en indirekte effekt ved at den påvirket belastningsfaktorene for så å virke inn på utbrenthet.en_US
dc.description.abstractPurpose: The primary purpose of this thesis was to investigate whether there is a relationship between leadership style and burnout among employees in the IT sector. Specifically, we examined transformational, transactional and laissez-faire leadership to determine which leadership style had the greatest effect on burnout. In addition, we investigated whether other key stressors such as role ambiguity, role conflict and imbalance between work and family had a relationship with burnout. Design: Adopting a quantitative approach, a survey was conducted among 155 employees in several IT companies. To measure burnout and leadership style we used the Bergen Burnout Indicator (BBI) and the Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ Form Rates, 5X-Short). Other key stressors were measured using QPSNordic. Findings: Results from our analysis showed that 14,9% of the respondents in our sample were burned out. In addition, 26,6% of the sample was on the verge of burning out. The findings suggested that transformational leadership and role clarity had a significant negative relationship with burnout. We also found a significant positive relationship between imbalance and burnout. In addition, our analysis showed significant correlations between leadership style and other key stressors. Research limitations: We were not able to uncover as many empirically independent leadership styles as implied in MLQ. This resulted in some implications for further analysis. Another limitation was that the present sample was not larger than n = 155 and is was based on membership lists of “IT forbundet”. This limited the generalizability of our findings and our results could thus not be valid for all IT employees in Norway. Conclusion: Transformational leadership, imbalance and role clarity had a direct effect on burnout. In addition, transformational leadership had an indirect effect on burnout.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectUtbrentheten_US
dc.subjectLederstilen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Sosial- og arbeidspsykologi: 263en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Organisasjonspsykologi: 268en_US
dc.titleUtbrenthet og lederstil i IT-bransjen: En kvantitativ studie av sammenhengen mellom lederstil og indikasjon på utbrenthet blant ansatte i IT forbundeten_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel