Show simple item record

dc.contributor.advisorAlve, Grete
dc.contributor.authorStrandheim, Kathrine
dc.date.accessioned2015-01-05T13:23:44Z
dc.date.available2015-01-05T13:23:44Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2230
dc.descriptionMaster i rehabilitering og habiliteringen_US
dc.description.abstractBakgrunnen for denne studien er politiske føringer om viktigheten av å drive med fysisk aktivitet, og deltakelse i samfunnet for øvrig. Forskning peker i retning av at barn med funksjonsnedsettelser er vanskeligstilte i forhold til deltakelse i faget kroppsøving. Det synes å være et gap mellom politiske føringer og praksis. Hensikten med studien er derfor å øke forståelsen av deltakelse hos barn med funksjonsnedsettelser i kroppsøvingsfaget på skolen. Studiens problemstilling: ”Hvordan opplever og beskriver barn med funksjonsnedsettelser sin deltakelse og mestring i faget kroppsøving?” Teoretisk forankring: Studien er forankret i fenomenologisk retning. Barnas opplevelser av deltakelse og mestring blir belyst av Antonovskys mestringsteori, interseksjonell teori og tidligere forskning. Metode: Kvalitative data er samlet inn ved halvstrukturerte intervjuer med fem barn med funksjonsnedsettelser, på rundt 12 år. Resultater: Studien viser at barna tidvis opplever en utilstrekkelighet i faget som de håndterer på ulike måter. Tidvis opplever de også tilstrekkelighet i faget og stor glede ved å delta. Barns opplevelser av deltakelse er preget av å veksle mellom å være innenfor og utenfor undervisningen. Barns stemme peker mot at de blir gitt et for stort ansvar for sin deltakelse og mestring i faget. Strategier for å kunne delta i faget synes å utvikles gjennom: kontinuitet i tilstedeværelse, utfordringer og gjensidige erfaringer sammen med medelevene. ”Å ha samme opplevelse” som medelevene synes å være meningsfullt og av betydning for å oppleve mestring i faget. Et gap mellom målsetningen om at barn skal tilegne seg kompetanser til deltakelse på skolen på den ene siden og barns store ansvar og tilfeldige tilstedeværelse i fagets praksis på den andre siden trer frem. Funnene kan tyde på at forståelsen av begrepet deltakelse kan være uklart i fagets praksis. I tillegg synes forståelsen som oppstår i skjæringspunktet ”barn og funksjonsnedsettelse” også å være uklar i praksis. Antonovskys forståelse av helsefremming gjennom salutogenesen synes interessant for å rette søkelyset mot barns mestring og ressurser i faget. Studien peker på at barns stemme er viktig for å kjenne til deres mestring og deltakelse i faget.en_US
dc.description.abstractThe background for this study is the political guidelines on the importance of conducting physical activity and participation in society. Research indicates that children with disabilities are disadvantaged in relation to participation in physical education. There seems to be a gap between policy and practice guidelines. The purpose of this study is to increase understanding of the participation of children with disabilities in physical education at school. Problem: ”How do children with disabilities experience and describe their participation and mastery of the subject physical education?” Theory: The study is based on the phenomenological direction. Children`s experiences of participation and mastery are illuminated by Antonovsky coping theory, intersectional theory and previous research. Method: Qualitative data were collected by semi-structured interviews with five children with disabilities, around 12 years. Results: The study shows that five children sometimes experience an inadequacy in the subject that they handle in different ways. Sometimes they also experience the sufficiency of the subject and the great pleasure of participating. Children`s experiences of participation is characterized by switching between being inside and outside education. Children’s voice indicates that they are given a great responsibility for their participation and mastery of the subject. Strategies to participate in the subject seem to evolve through: continuity of presence, challenges and mutual experiences with their peers. Having a similar conception of “what is going on” as their peers, seem to be meaningful and significant to experience mastery in the subject. A gap between the goal that children will acquire competencies to participate in school on the one hand and children`s major responsibilities and occasional presence in the discipline practices on the other side emerges. The findings suggest that the understandings of the concept of participation can be unclear in discipline practices. In addition, it seems that the understanding that arise at the intersection of ”children and disability” also may be unclear in the subject practice. Antonovskys understanding of health promotion through salutogenesis seems interesting to focus attention on children`s coping and resources in the discipline. The study points out that the child´s voice is important to recognize their achievement and participation in physical education.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectDeltagelseen_US
dc.subjectBarnen_US
dc.subjectKroppsøvingen_US
dc.subjectMestringen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Kognitiv psykologi: 267en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.title”Jeg kan følge med og kanskje lære meg det” - En kvalitativ studie med fokus på opplevelser av deltakelse og mestring i faget kroppsøving hos barn med funksjonsnedsettelser.en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record