Show simple item record

dc.contributor.advisorDigranes, Ingvild
dc.contributor.authorSiljuberg, Hanne Kristine Møinichen
dc.date.accessioned2014-09-04T09:32:50Z
dc.date.available2014-09-04T09:32:50Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2118
dc.descriptionMaster i estetiske fagen_US
dc.description.abstractI denne masteroppgaven rettes fokus mot kunnskap og holdninger om skolefaget Kunst og håndverk For å komme nærmere en forståelse av hvorfor situasjonen i Kunst og håndverk er slik den er, tar jeg utgangspunkt i en casestudie som er fra en grunnskole, hvor jeg har jeg kommet frem til følgende problemstilling: Hvilke årsaksmekanismer kan være beveggrunner for de meningsdannelsene som eksisterer om Kunst og håndverk i grunnskolen? Kritisk realisme som både teoretisk rammeverk og vitenskapelig ståsted utgjør rammen rundt oppgavens problemstilling, forskningsstrategi og forklaringsperspektiv. Problemstillingens første del belyses gjennom en intervjuundersøkelses av utvalgte skoleansatte fra en skole på Østlandet. Deres utsagn presenteres tematisk ut i fra hva de sier om faglig organisering, fagkompetanse, relevans og status, holdninger til faget og personlige erfaringer fra Kunst og håndverk. Fire temaer til drøfting konstrueres, sammensatt av noen av de tendensene jeg avdekker ut i fra samtale med de skoleansatte. Jeg søker heretter å forstå hvorfor det er slik og drøfter mulige årsaksforklaringer som kan være beveggrunner for de skoleansattes utsagn. Spørsmål som tas opp er: Hvilke utfordringer det kunst- og designdidaktiske feltet star ovenfor, hvordan utnytter skolene handlingsrommet knyttet til de administrative og ressursmessige rammene i forhold til Kunst og håndverk? Kan alle undervise i KH slik styringsdokumentene krever? Hensikten er å skape et diskusjonsgrunnlag som utgangspunkt for å styrke kunst og håndverksfaget i skolen.en_US
dc.description.abstractThis thesis directs its focus towards knowledge and attitudes surrounding Art and Crafts taught in schools. To understand why the situation around Arts and Crafts is like it is, I will base my findings on a case study conducted at a primary school, where I have arrived at the following point of discussion: Which causes lie behind the formation of opinions about Art and Crafts taught in primary schools? Critical realism as both a theoretical framework and scientific standpoint provides the basis of the study's questions, research strategy and explanatory perspective. The first part of the study is illuminated by an interview-based investigation performed on a selection of staff working at a school in the Østlandet district. Their statements are presented thematically, based on what they have to say about organization of the teaching profession, subject competence, relevance, status, attitudes towards the subject and their personal experience in "Arts and Craft". Four topics have been selected for discussion, based on some of the trends I uncover in my conversations with the staff at the school. I am looking to understand why the situation is such and discuss possible explanations which give rise to the statements given by the staff. The questions handled are: What challenges is the field of Art en Design didactics fronted with? How do schools exploit the possibilities given by the administrative and resource frameworks related to arts and crafts? Is everyone able to work in arts and crafts, the way it is stipulated in the governing guidelines? The purpose is to create a basis for discussion and begin strengthening the subject "Art and Crafts" in schools.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectKunst og håndverken_US
dc.subjectGrunnskolenen_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Kunsthistorie: 120::Folkekunst, kunsthåndverk: 123en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US
dc.titleKunst og håndverk i grunnskolen: Holdninger som eksisterer i dagen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record