Show simple item record

dc.contributor.advisorReitan, Janne Beate
dc.contributor.advisorSkjeggestad, Edith
dc.contributor.authorGarberg, Marit
dc.date.accessioned2014-09-03T07:37:30Z
dc.date.available2014-09-03T07:37:30Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2117
dc.descriptionMaster i estetiske fagen_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven retter oppmerksomheten mot innholdet i de lokale læreplanene i KH-faget på barneskolens. Målet med oppgaven er å bidra med refleksjoner som kan belyse betydningen av fordypning og kontinuitet i faget. Med et fagdidaktisk perspektiv som stiller spørsmål om hva et fag er i forhold til hva det kan/bør være inviterer det til drøfting av fagets utviklingsmuligheter. Med KH-fagets innhold på barneskolens mellomtrinn 5.-7.klasse som avgrensning har jeg valgt følgende problemstilling: Hva karakteriserer innholdet i de lokale læreplanene i Kunst og håndverksfaget, og hvordan kan det bidra til økt søkelys på faginnholdet? Som strategi og teoretisk grunnlag for refleksjon er Etienne Wengers læringsteori om praksisfellesskap valgt (Wenger 2004). Ved å vektlegge de tre delene felles engasjement, felles virksomhet og felles repertoar belyses behovet for refleksjon over perspektiver som har innvirkning på planlegging og konstruksjon av innhold i KH-faget. Gruppeintervju og individuelle intervjuer av lærere på barneskolen og elever på ungdomsskolen benyttes som metode for å svare på problemstillingen. Med utgangspunkt i spørsmål fra intervjuguiden er empirien konstruert i fire temaer; 1)Fagdidaktikk, 2)Lokale læreplaner, 3)Kunnskap og eleven samt 4)Kontinuitet og repetisjon. Spørsmål som tas opp innenfor de ulike temaene er knyttet til de fagdidaktiske spørreordene hva (innhold), hvordan (gjennomføring) og hvorfor (begrunnelse), med hovedfokus på hva og hvorfor, i den hensikt å skape diskusjon for å styrke KH-faget som et kunnskapsfag.en_US
dc.description.abstractThis thesis will focus on the content of local curriculums in the subject of Art and Crafts in the 5th to 7th grade of compulsory school. The aim of the thesis is to provide thoughts and considerations that can help illuminate the importance of specialization and continuity in the subject. The thesis will undertake an instructive approach that questions what a subject is in relation to what the subject should or can be, which subsequently leads to a discussion about the subject’s potential for development. The thesis will revolve around the following research question: What characterizes the content of the local curriculums in the subject of Art and Crafts, and how can this be used to strengthen the attention to subject knowledge? Etienne Wengers theory on Communities of practice (Wenger 2004) will serve as a strategic and theoretical guideline. By emphasizing the three elements of joint engagement, joint activities and a common repertoire the thesis will argue that there is a need for a more reflective approach to the perspectives that affect the planning and development of content in the subject matter of Art and Crafts. To answer the research question at hand the thesis will use individual and group interviews with teachers in primary school and students from secondary school as its method. Using the interview guide as a starting point, the empirical content is divided into four themes: 1) Science education, 2) Local curriculums, 3) The student and knowledge, and 4) Continuity and repetition. The issues pertaining to the four themes are tied to the instructive questions what (content), how (implementation), and why (reasoning), with a primary focus on what and why. The purpose is to foster discussion that can strengthen Art and Crafts as a subject of knowledge.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectLæreplaneren_US
dc.subjectKunst- og håndverken_US
dc.subjectGrunnskolenen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Kunsthistorie: 120::Folkekunst, kunsthåndverk: 123en_US
dc.titlePlaner - Hva og hvorfor? En undersøkelse av innholdet i de lokale læreplanene i kunst og håndverksfaget på barneskolens mellomtrinn.en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record