Show simple item record

dc.contributor.advisorNielsen, Liv Merete
dc.contributor.advisorEbbestad, Gro
dc.contributor.authorKøteles, Laila E.
dc.date.accessioned2014-09-03T07:29:59Z
dc.date.available2014-09-03T07:29:59Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2116
dc.descriptionMaster i estetiske fagen_US
dc.description.abstractI denne masteroppgaven rettes fokuset mot å avdekke mulige årsaker til nedgang av søkere til Studiespesialisering med formgivingsfag i videregående opplæring. Innføringen av Læreplanverket for Kunnskapsløftet i 2006 gav ikke det ønskede søkertallet, og det har siden da vært en nedgang. Det er vanskelig å si om nedgangen alene skyldes Kunnskapsløftet, og derfor har jeg formulert denne problemstillingen: Hva kan ligge til grunn for nedgangen i søkertallet på Studiespesialisering med formgivingsfag? Jeg har prøvd å belyse problemstillingen, blant annet med en blandet metode bestående av kvalitativ og kvantitativ metode, samt hatt et vitenskapsteoretisk ståsted i kritisk realisme som utgjør rammen rundt oppgavens problemstilling. Gjennom intervjusamtaler har et utvalg av syv avdelingsledere fått muligheten til å fortelle sine meninger og erfaringer rundt problematikken. De viste blant annet til mulige årsaker til nedgangen der de påpekte mangel på god og riktig informasjon for elever, skolens geografiske plassering, holdninger, samt en konkurranse med andre utdanninger. Blant disse årsakene valgte jeg å drøfte informasjon der blant annet synlighet på ulike nettsider har vært et påpekt problem. Til slutt er hensikten med oppgaven å belyse det komplekse årsaksfeltet ved å bruke GIGA-mapping for å kommentere innholdet i oppgaven og visualisere problemområdet. I tillegg påpekes hva vi har lært med implementeringen av Kunnskapsløftet og eventuelle forbehold som bør tas når kommende endringer av utdanningen skal innføres.en_US
dc.description.abstractIn this thesis the focus is on identifying possible causes of declining student applicants for upper secondary education in general studies for the programme area Art, craft and design, Formgivingsfag. The introduction of The (LK06) National Curriculum for Knowledge Promotion in 2006, Kunnskapsløftet, did not give the desired effect regarding the number of student applicants, and there has been a decline in the number since then. It is difficult to say whether this is due to LK06, and therefore I have formulated below thesis question: What could be the reason for the decline in the number of applicants in studies for the programme area Art, craft and design, Formgivingsfag? I have tried to point out this thesis question with a mixed methodology consisting of qualitative and quantitative methods, and had a scientific theoretical standpoint of critical realism that is the frame for the chosen topic. By interviewing seven Dean of Art, craft and design departments, they had the opportunity to tell their opinions and experiences about the thesis question. They showed among other possible causes, a lack of informative and correct information given to the students, the school's geographic location, attitudes, and a competition with other educations. Among the possible causes, I choose to look into and discuss around a known problem considering information on different webpages that has been unclear. And finally, the last purpose is to point out the complexity of this thesis question by using GIGA -mapping to comment and visualize the problem area. We will also be looking at what we have learned with the implementation of LK06 and disclaimers that needs to be taken when the expected changes of the new education gets introduced.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectFormgivingsfagen_US
dc.subjectKunnskapsløfteten_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en_US
dc.titleFormgivingsfag i videregående opplæring - Holdninger, Informasjon og Utfordringeren_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record