Show simple item record

dc.contributor.advisorOhnstad, Frøydis Oma
dc.contributor.advisorYtterstad, Bente
dc.contributor.authorHøiby, Nina
dc.date.accessioned2014-08-25T11:07:03Z
dc.date.available2014-08-25T11:07:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2092
dc.descriptionMaster i estetiske fagen_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har fokus på lærernes prioritering av trearbeid i kunst og håndverks-faget i grunnskolen. Målet med oppgaven er å belyse faginnhold og undervisningspraksis, samt mulige sammenhenger mellom LK06 og undervisningspraksis. Oppgaven tar utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan prioriterer lærere på mellomtrinnet trearbeid i faget kunst og håndverk, og hvilke årsaksfaktorer kan synes å ligge til grunn for denne prioriteringen? Problemstillingens vitenskapelige perspektiv, kritisk realisme, inngår i oppgavens oppbygning, forskningsstrategi og i den avsluttende refleksjonen. Den kritiske realismens tre domener, empiriens, det faktiske og virkelighetens domene, har vært nyttige verktøy her. Empiriens domene presenteres ved hjelp av en teoretisk bakgrunn for trearbeid. Videre belyses problemstillingen ved en intervjuundersøkelse, hvor jeg søker kunst og håndverkslæreres hverdagshistorier fra undervisningspraksis. Disse er presentert tematisk i lærernes prioritering og årsaksfaktorer, og dette utgjør det faktiske domene. Avslutningsvis representerer den avsluttende refleksjonen virkelighetens domene. Her ser jeg på ulike årsaksfaktorers påvirkning, og betydning for prioriteringen av trearbeidsundervisningen. Dette danner grunnlaget for en diskusjon rundt prioriteringen av kunst og håndverksfaget i dagens skolepraksis.en_US
dc.description.abstractThis master thesis is about how teachers give preference to woodwork, within in the compulsory school. The aim is to clarify the subject content and teaching, and also possible connections between LK06 and School practice. The starting point of this thesis is the research questions: How does teachers at 5th to 7th grade give preference to woodwork within the school subject Art and Crafts, and what reasons may underline this preferences. The scientific perspective of these questions, critical realism, are included in the structure, the research strategy and the final reflections. Critical realism has got three domains, the domain of empirical, actual and real, and they have been useful tools. In this thesis, the theoretical background for woodwork represents the domain of empirical. The research questions is clarified by interviewing Art and Crafts teachers. Their stories form the domain of actual, and are presented thematically in teachers’ preferences and underlying reasons. The final reflection is representing the domain of real. Here I seek to understand how the underlying reasons influence and are meaningful for the teaching of woodwork. This forms a foundation to discuss how the school subject Art and Crafts is given preferences in the school practice today.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectTrearbeiden_US
dc.subjectUndervisningen_US
dc.subjectLæreplaneren_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US
dc.subjectVDP::Teknologi: 500::Materialteknologi: 520::Bygningsmaterialer: 525en_US
dc.titleTrearbeid - Mellom læreplan og praksisen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record