Show simple item record

dc.contributor.advisorPharo, Nils
dc.contributor.authorSøbak, Veslemøy Dalager B.
dc.date.accessioned2013-09-03T11:13:35Z
dc.date.available2013-09-03T11:13:35Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1588
dc.descriptionMaster i bibliotek- og informasjonsvitenskapen_US
dc.description.abstractFormålet med denne undersøkelsen er å avdekke hvilke konsekvenser desentralisert indekseringspraksis har for et vokabular. Problemstillingen belyses ved hjelp av tradisjonellog moderne indekseringsteori, med fokus på profesjonelt påførte emneord og brukergenererte tagger. Undersøkelsen er gjennomført som en triangulering, der en kvalitativ taggeanalyse og delvis strukturerte intervju med produksjonsansatte i NRK, utgjør metodene. Hovedfunnene avdekker svært mangelfull indeksering av TV-sendinger og innslag, i tillegg til lav indekseringskonsistens og ujevnt indekseringsnivå. Informantene uttrykker lav motivasjon og høy grad av usikkerhet rundt arbeidsoppgaven. Interne retningslinjer og høy domenekunnskap blant de som indekserer, er ikke godt nok grunnlag til å skape kvalitet og konsistens i vokabularet. De terminologiske utfordringer analysen avdekker, vil sammen med lav indekseringskunnskap og manglende motivasjon, skape problemer i gjenfinningsfasen. En desentralisert indekseringspraksis basert på organisert tagging, regler og retningslinjer betegnes her som et semi-kontrollert vokabular.nob
dc.description.abstractThe purpose of this study is to reveal how decentralized indexing affects a vocabulary. The approach is based on traditional and modern indexing theory, focusing on professionally generated subject headings and user-generated tags. The study was conducted as a triangulation, where a qualitative tag analysis and semi-structured interviews with production staff of the Norwegian Broadcasting Corporation, constitute the methods. The main findings reveal very incomplete indexing of TV-programs and their elements, in addition to low indexing consistency and an uneven indexing level. The informants expressed low motivation and a high level of uncertainty regarding the task. Internal guidelines and high domain knowledge among the indexers does not form a sufficient basis for creating quality and consistency in the vocabulary. The challenges that are revealed in the terminological analysis, combined with low indexing knowledge and lack of motivation, will create difficulties in the retrieval phase. A decentralized indexing practice based on organized tagging, rules and guidelines, is in this study described as a semi-controlled vocabulary.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for arkiv, bibliotek- og info.fagen_US
dc.subjectIndekseringen_US
dc.subjectTaggeren_US
dc.subjectNRKen_US
dc.subjectIndekseringspraksisen_US
dc.subjectDomenekunnskapen_US
dc.subjectVokabularen_US
dc.subjectGjenfinningen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320en_US
dc.subjectVDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550en_US
dc.titleDesentralisert indekseringspraksis : en studie av det semi-kontrollerte vokabularet i NRKen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record