Show simple item record

dc.contributor.advisorStjernø, Steinar
dc.contributor.authorLarsen, Camilla Longva
dc.date.accessioned2013-05-21T12:22:26Z
dc.date.available2013-05-21T12:22:26Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1487
dc.descriptionMaster i sosialt arbeiden_US
dc.description.abstractNorge kjennetegnes av en godt utbygd velferdsstat, universelle velferdsordninger og lav arbeidsledighet. Likevel er det noen som lever i fattigdom, og en av gruppene er barnefamilier. Studien er knyttet til og inspirert av forskningsprosjektet ”Skam, sosial eksklusjon og effekten av programmer mot fattigdom”. Hovedfokus var hvordan lære av personer med direkte erfaring fra fattigdom. Tidligere forskningsresultater har vist at lavinntekt kan påvirke hverdagen på flere områder. Derav min problemstilling: Hvordan opplever mødre de materielle, sosiale og psykologiske konsekvensene av lavinntekt i hverdagen? Kvalitative intervjuer ble valgt som metode for å få tilgang til mødrenes opplevelser og erfaringer fra hverdagen. Utgangspunktet for studien er en fenomenologisk vitenskapsteoretisk posisjon, hvor det er mødrenes erfaringsverden en ønsker å forstå. Resultatene viser at mødrene opplever ulike konsekvenser av lavinntekt. For eksempel begrenset deltakelse i sosiale aktiviteter og at egne behov blir satt til side. Videre viser studien at lavinntekt har betydning for flere aspekter ved den enkeltes hverdagsliv. Det ser ut til å ha konsekvenser for mødrenes handlingsmuligheter, selvfølelse, forståelse av egen situasjon sammenlignet med andre og forsørgerrollen. Studien tyder på at opplevelsen av lavinntekt henger sammen med mødrenes tidligere liv og de psykososiale utfordringene som er fremtredende i dag. Konsekvensene av lavinntekt er sammensatte. Helhetsperspektivet er nødvendig uavhengig av kontekst og hvilket familiemedlem en møter. Lavinntekt er bare en av flere utfordringer i hverdagen, sammensatte helseproblemer og lav utdanning preger også hverdagen. Deres livssituasjon er kompleks og derfor kan det være utfordrende å oppnå endring. Offentlig inntektssikring ser ikke ut til å bidra til at mødrene kan opprettholde en akseptabel levestandard. En bred tilnærming og flere tiltak vil være avgjørende i møte med mødre med lavinntekt. Helheten i mødrenes situasjon må bli sett og ivaretatt.nob
dc.description.abstractOne of the main characteristics about Norway is that the country has a well-functioning welfare state, universal welfare systems and low unemployment rates. However there are still those who live in poverty in Norway, and one group which can be found in the poverty statistics are families with children. This study is attached to and inspired by the research project “Shame, social exclusion and the effect of programmes against poverty.” The main focus of this study was to learn directly from people who had first-hand knowledge about living in poverty. Previous findings represent several points of impact on the everyday life of those living in poverty. Hence, I have chosen the hypothesis “How do mothers experience the material, social and psychological consequences of low income in everyday life?” The chosen research method is qualitative interviews, mainly because it provides access to the individual perspectives and experiences of each of the mothers in the study. The starting point of the study is based in the phenomenological theory of science, where the aim is to understand the world of experiences each mother holds. The study implies that the mothers experience different consequences of low income. For example, limited participation in social activities and that their own needs are put aside. Furthermore, the results suggest that low income has several impacts on the everyday life of the individual affected. It appears to influence the opportunities for action, self-esteem, the understanding of their own situation in comparison to others and the role as a caregiver. The findings also suggest that the experience of low income is closely connected to the mothers’ earlier life and the psychosocial challenges they have to face in present time. Furthermore, the study shows that the causes and reasons for low income are multi-faceted. The holistic perspective is necessary, regardless of both context and which member of the family one talks to. Low income is just one of many challenges in everyday life, health problems and low educational also influences everyday life. Their life situations are complex, and so it may be challenging to achieve change. A broad approach and additional measures will be crucial when facing mother with low income, in addition to the importance of observing and safeguard the holistic nature of the mothers’ situation.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sosialfagen_US
dc.subjectMødreen_US
dc.subjectForeldreen_US
dc.subjectLavinntekten_US
dc.subjectØkonomien_US
dc.subjectFattigdomen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en_US
dc.title"Jeg vil vise andre at jeg er en flink mamma..." : en kvalitativ studie av mødres erfaringer i en hverdag med lavinntekten_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record